شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و ششم، يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/05/11 استفساريه  
1376/05/13 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 126 - 127 - 138 - 124 - 135
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-