شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/02/18 استفساريه  
1386/02/25 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 126
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-