شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/11/29 نامه اشخاص  
1369/02/26 نامه شوراي نگهبان  
1369/05/07 استفساريه  
1369/06/11 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 85
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1369/04/19 تفسير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-