شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول پنجاه و دوم و هفتاد و چهارم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/02/25 استفساريه  
1378/05/24 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 52 - 74
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-