موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >35343332313029321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي ايران كه قادر به انجام كار مي‌باشند، همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام كشوري 1361/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري 1361/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به ارسال كليه قوانين مورد عمل به شوراي نگهبان 1361/06/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه حدود و قصاص و مقررات آن 1361/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رسيدگي به پرونده‌هاي اشخاصي كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهي معوقه دارند 1361/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي و زنان و مامايي براي ورود به دوره تخصصي قبل از انجام خدمت سربازي و خدمات قانوني ديگر 1361/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افتتاح سال اول دانشكده پزشكي 1361/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (152) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/05/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه منظورنمودن پرداخت‌هاي بانك مركزي بابت بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به حساب دستگاه‌هاي مربوطه 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح خط‌ مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (53) قانون مرتكبين قاچاق و الحاق يك تبصره به آن 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به تقديم لايحه‌اي در مورد نظام تبليغاتي متحد 1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح تبصره (57) قانون بودجه سال 1361 1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظّار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358/2/4 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (135) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1358/7/17 شوراي انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانون اصلاح ماده (13) اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني مصوب 1353 1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1361/04/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتقال يك‌هزار و يك‌صد و هشتاد و شش قلم اموال منقول و غيرمنقول سازمان حفظ نباتات به شركت هواپيمايي خدمات ويژه 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ث) ماده (3) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي 1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق تبصره‌هاي (6) و (7) به ماده واحده قانون الحاق سازمان‌هاي قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجويز تعيين پايه و سمت قضايي توسط شوراي عالي قضايي 1361/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انجام تعهدات ناشي از پرداخت ماليات بر درآمد قراردادهاي پيمانكاري منعقده بين شركت توانير و پيمانكاران خارجي 1361/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (3) الحاقي به ماده (45) قانون انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اعتبار اجراي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون تشكيل پليس قضايي و اجازه اجراي مقررات فصل سوم آيين‌نامه پليس قضايي 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح شرايط انتخاب قضات دادگستري 1361/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفويض اختيار نماينده شوراي انقلاب به نماينده وزير آموزش و پرورش در شوراي مركزي نهضت سوادآموزي 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح تبصره (3) ماده (36) قانون استخدام كشوري 1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس وزارت صنايع سنگين 1361/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/3/4 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون قانون اصلاح خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 و قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/11/4 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تكميل و نحوه استفاده شهرك‌ها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه‌تمام 1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون معافيت پاسداران كميته‌ها از انجام خدمت وظيفه مصوب 1359/3/14 1361/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 1358/5/18 شوراي انقلاب 1361/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه بودجه سال 1361 كل كشور 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اراضي شهري 1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعتبار اجراي اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون‌وثيقه به شعب و نمايندگي‌هاي بانك كشاورزي و يا وام‌هاي بدون‌وثيقه كه از طرف شركت‌هاي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي به اشخاص پرداخت مي‌شود 1360/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چك‌هايي كه امكان وصول وجه و يا اقامه دعوي نسبت به آنها در مناطق جنگي وجود ندارد 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح بند (ج) قانون كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق چهار تبصره به آن 1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واگذاري ساختمان‌هايي كه در رابطه با سيل و زلزله در مناطق مختلف كشور احداث شده يا مي‌شود 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تاكسي‌درمي جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق‌الزحمه 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجاره ماشين‌آلات راهسازي 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (3) قانون استفاده از بيسيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) 1360/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هزينه‌هاي مربوط به بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ايراني در خارج از كشور 1360/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 1358/9/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 1360/12/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح بعضي از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360 1360/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هزينه بازبيني فيلم‌هاي سينمايي داخلي و خارجي 1360/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه كاهش جريمه متخلفين در صادرات فرش و لغو قانون اصلاح قانون الحاق يك تبصره به بند (11) ماده (29) قانون امور گمركي مصوب 1359/4/23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 1360/12/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني درماني به‌منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين 1360/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بخشودگي (9%) جريمه ديركرد عوارض نوسازي در شهرها 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لفاف‌بندي براي حمل امانات پستي 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأسيس دبيرخانه شوراي نگهبان 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون الغاي قانون تشكيل سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور و تبصره (1) آن 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند 1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام ارائه اساسنامه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي 1360/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه همكاري مابين شركت صادراتي تجهيزات عمومي كره و شركت سهامي شيلات جنوب ايران 1360/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان دانشكده پزشكي 1360/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حذف شهرستان گرمسار از رديف شهرستان‌هاي مندرج در اصلاحيه تبصره (2) ذيل ماده واحده قانون اعطاي اعتبار براي اجراي قانون تربيت معلم و تعليمات عمومي 1360/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ديوان عدالت اداري 1360/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 راجع به شرايط صدور گذرنامه براي رانندگان و كمك‌رانندگان خط ترانزيت موضوع ماده (4) آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين اعتبارات عمراني مصوب 1343/9/24 كه از معافيت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده مي‌نمايند 1360/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ترميم اعتبار هزينه‌هاي ناشي از جنگ تحميلي و منابع تأمين اعتبار قانون بودجه سال 1360 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل گروه صنايع وزارت دفاع ملي 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (12) اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي پيرامون اجراي قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان و قانون خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي‌نمايند 1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها 1360/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاقيه ماده (268) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1360/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده (66) قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1360/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بخشودگي اقساط هست دستگاه خانه‌هاي سازماني شركت سهامي زراعي عدالت 1360/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح بند (ج) لايحه قانوني تجديد نظر در اختيارات كميته موضوع تبصره (18) قانون بودجه سال 1358 و چگونگي ادامه فعاليت مديران تصفيه دستگاه‌هايي كه منحل شده‌اند 1360/10/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص رديف 127515 قسمت چهارم بودجه سال 1360 1360/10/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه داوري و تعيين داور براي دعاوي عليه بانك‌ها در خارج از كشور به بانك مركزي ايران 1360/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قانوني راجع به تغيير نام سازمان خبرگزاري پارس به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قانوني راجع به تعيين حقوق ماهانه پرسنلي كه به ترفيع درجه نايل مي‌شوند 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملي 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قانوني به حساب گرفتن اسناد هزينه مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كشت و صنعت خوزستان كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي منتقل شده‌اند، طبق مقررات مالي و ضوابط مورد عمل سازمان آب و برق خوزستان 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون استخدام سربازان وظيفه به صورت پيماني براي خدمت در مشاغل فني و تخصصي مورد نياز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تغيير نام شركت سهامي پخش كود شيميايي به شركت سهامي پخش كود شيميايي و توليد سم 1360/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجديد نظر در قيمت واحد بهاي مواد غذايي واحدهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از پرسنلي كه در راه انجام وظيفه به‌علت شركت و مباشرت در خنثي‌سازي مواد منفجره، جان خود را از دست داده و به درجه شهادت نايل مي‌گردند 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك بند به قانون تعيين تكليف كاركنان دربار سابق 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (ب) ماده (3) قانون بنياد امور جنگ‌زدگان 1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط مؤسسات و شركت‌هاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر 1360/10/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه به‌كارگماردن متخصصين رشته‌هاي پزشكي خارجي به وزارت بهداري 1360/10/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس 1360/10/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير مجلس درباره لايحه قانوني ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي مصوب شوراي انقلاب 1360/09/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انحلال سازمان معاملات ترياك 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لغو لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غيرنظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه دريافت مبلغ يك ريال به حق‌الثبت مرسوله سفارشي و بيمه و مبلغ دو (2) ريال به حق‌الثبت هر امانت پستي 1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >35343332313029321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-