شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بلندمدت بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/24 لايحه  
1362/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-