شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/24 طرح  
1361/11/07 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 3
1361/12/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/01/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-