شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح روابط موجر و مستأجر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/20 طرح  
1361/10/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/09 نامه استمهال  
1361/11/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1361/12/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/12/25 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1362/02/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1362/02/29 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-