شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ديوان محاسبات كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/08 طرح  
1360/11/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/11/21 نامه استمهال  
1360/11/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 55 - 61 - 156
1361/06/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 55 - 61 - 156
1361/11/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/11/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1361/11/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-