شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه واگذاري اراضي به طور معوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/10 لايحه  
1362/01/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1362/03/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/03/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-