موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >35343332313029321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح الحاق يك ماده به قانون الحاق موادي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخصوص تقاضاي رأي اعتماد 1363/05/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق موادي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي راجع به تقاضاي رأي اعتماد و نحوه برگزاري آن 1363/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (1205) قانون مدني 1363/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت‌هاي سهامي حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي يخچال‌دار، حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي و حمل و نقل داخلي جمهوري اسلامي ايران 1363/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب 1362/12/9 مجلس شوراي اسلامي 1363/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي 1363/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون گمركي مربوط به حمل و نقل بين‌المللي كالا تحت كارنه‌هاي تير (كنوانسيون T.I.R) 1363/03/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس وزارت معادن و فلزات 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاحيه قانون ديوان محاسبات 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه دولتي‌كردن بازرگاني خارجي 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تعيين تكليف كتب مصادره‌اي 1363/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاحيه قانون ديوان محاسبات كشور 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اساسنامه سازمان انتقال خون ايران 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفويض وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن سابق در جلسات شوراها، هيئت‌ها و مجامع مختلف به وزراي صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات 1363/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح بند (الف) ماده (1) آيين‌نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني 1363/03/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح واگذاري واحدهاي غير بهداشتي و درماني بهكده رضوي به كميته امداد امام خميني و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام 1363/03/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح قانوني تصدي وزارت مسكن و شهرسازي 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پرداخت كمك‌هزينه مسكن و كمك‌هزينه تحصيلي به فرزندان مأموران وزارت امور خارجه 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي كه قادر به انجام كار مي‌باشند همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام كشوري مصوب 1361/6/16 مجلس شوراي اسلامي 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه‌ تغيير نام وزارت دفاع ملي 1363/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح واگذاري شهرك دانشگاه به شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه تهران 1363/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (54) بودجه 1363 كل كشور در خصوص اعتبارات جهاد سازندگي 1363/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه فروش و تحويل نفت مجاني به دولت سوريه و اجازه تقسيط ديون آن دولت به جمهوري اسلامي ايران 1363/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به تمديد مهلت قانون مربوط به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض و هزينه‌هاي گمركي هدايايي كه از جانب اشخاص، جمعيت‌ها و مؤسسات خيريه براي كمك به مردم جنگ‌زده و آسيب‌ديده از كشورهاي خارج تاكنون وارد ايران شده و يا خواهد شد 1363/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق (2) بند به ماده (39) قانون استخدام كشوري 1363/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور 1363/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان، دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/3/4 و الحاق سه تبصره به آن و يك تبصره به ماده يك 1363/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمري 1363/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1363/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موارد معافيت بند (2) تبصره (85) قانون بودجه سال 1362 1363/02/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده واحده لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي وزارت دادگستري 1363/02/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون روابط مالك و مستأجر 1363/02/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به حذف اختيارات شاه معدوم و وابستگان و خاندان سلطنتي رژيم منفور گذشته در قوانين و مقررات مصوبه تا تاريخ 1357/11/22 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تبديل مركز انتشارات علمي و فرهنگي از صورت (مركز وابسته) به (شركت دولتي وابسته) 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دو تبصره به ماده (7) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب 1360/3/4 مجلس شوراي اسلامي 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (109) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و حذف تبصره‌هاي (1) و (2) ماده مزبور 1363/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تفسير قانون حداكثر حقوق بازنشستگي مصوب 1359/11/26 و قانون تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 1361/3/30 1363/02/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه‌ تعيين پايه‌ افرادي كه به سمت‌هاي قضايي منصوب مي‌شوند 1363/01/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم 1363/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1363 كل كشور 1362/12/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح و الحاق موادي از آيين دادرسي حقوقي 1362/12/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح يك تبصره و الحاق چند تبصره به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1362/12/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه متمم بودجه سال 1362 كل كشور 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران 1362/12/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حذف تبصره الحاقي به ماده (22) قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران 1362/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1362/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت سازمان مبارزه با جذام در بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهاني 1362/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مدت قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/11/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير مواد (9)، (14) و (15) و تبصره (2) ماده (10) قانون اراضي شهري 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لغو تعهد خدمت معلمان فارغ‌التحصيل مراكز تربيت معلم كه مشمول لايحه پاكسازي مي‌شوند 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده لغو تعهد فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 1360/12/2 مجلس شوراي اسلامي 1362/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس دانشگاه بين‌المللي اسلامي ايران 1362/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفاده از ساعات آزاد اساتيد و مدرسين دانشگاه‌ها و درآمد كارگاه‌ها 1362/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح ماده (15) قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب دي‌ماه 1347 1362/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش مستمري دريافت‌كنندگان مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از كار 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وظايف و مسئوليت‌هاي جمعيت هلال احمر 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت برخي از سازمان‌هاي دولتي در مجامع بين‌المللي 1362/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت ايران در سازمان ايپيكا و كنگره جهاني نفت و اوپك 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رفع محدوديت زماني قانون ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي و ضمانت‌نامه بانكي مصوب 1360/3/17 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت جهت بازسازي و احياء مناطق روستايي كشور به وسيله ايجاد خدمات و امكانات رفاهي، صنعتي، فرهنگي و بهداشتي 1362/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي (مبحث تعزيرات) 1362/10/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه رفع اختلافات مالياتي 1362/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل سازمان حسابرسي 1362/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت جهاد سازندگي 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه خدمت نيمه‌وقت بانوان 1362/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه ارجاع اختلافات في‌مابين شركت تراكتورسازي ايران و شركت ميلترزاندمونش به داوري 1362/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت از ماليات وجوهي كه تحت هر عنوان به‌استثناي حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشكان، دندان‌پزشكان، دكترهاي داروساز و دامپزشكان پرداخت مي‌شود 1362/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران 1362/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (16) قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفندماه 1351 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انحلال صندوق مشترك شهرداري‌ها 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به دادن لايحه مقررات سالانه واردات و صادرات 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست 1362/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير شمول بند (5) قانون صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب نسبت به وام‌هاي دريافتي متنفذين و وابستگان رژيم گذشته از بانك‌ها 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (21) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 1362/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت جامعة الامام الصادق (ع) از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات اراضي باير و حق تمبر نقل و انتقالات املاك 1362/08/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1362/08/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير اصل يا اصولي از قانون اساسي 1362/07/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تأسيس شركت‌هاي خاص پايانه و حمل بار در بنادر و مبادي ورودي كشور 1362/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينه‌اي كشور 1362/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون بازسازي نيروي انساني 1362/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش سرمايه شركت سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس) از محل پرداخت‌هاي انجام‌شده از طرح خانه‌هاي سازماني گارد منحله بابت خريد حمام‌‌هاي پيش‌ساخته و آسانسورها 1362/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره ذيل رديف 48/01 جدول ضميمه قانون امور گمركي 1362/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مقررات مالي شوراي نگهبان 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حذف آخر تبصره (33) قانون بودجه سال 1362 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عمليات بانكي بدون ربا (بهره) 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك بند به عنوان بند (13) به ماده (10) لايحه ماليات بر درآمد حقوق مصوب 1359/4/21 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تصدي وزارتخانه‌هاي بي‌وزير 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استمهال دولت پاكستان در رابطه با وام پانصد و هشتاد ميليون دلاري 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (20) قانون برق ايران مصوب سال 1346 1362/06/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از پرسنلي كه در عمليات خنثي‌سازي مواد منفجره يا محترقه جان خود را از دست داده و يا معلول مي‌شوند 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تسري مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 60 به سال‌هاي بعد 1362/06/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تربيت تكنيسين بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تأسيس مطب 1362/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >35343332313029321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-