شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه قانوني معادن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/29 لايحه  
1361/02/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/09 نامه استمهال  
1361/03/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 156
1361/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1361/08/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 156
1361/10/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/11/06 نامه استمهال  
1361/11/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
1362/03/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1362/03/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-