شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظيفه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/04/29 طرح  
1361/11/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-