موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >35343332313029321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح اساسنامه گروه پارلماني جمهوري اسلامي ايران عضو اتحاديه بين‌المجالس 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به برنامه عمران ملل متحد و اجازه به هزينه منظورنمودن هزينه‌هاي انجام‌شده سال 1359 وزارت امور خارجه 1362/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان مصوب مجلس شوراي اسلامي 1362/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه شمول قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي و اصلاحيه‌هاي بعدي به اعضاي شوراي نگهبان 1362/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي اينمارسات 1362/04/29 بدون اعلام نظر شورا
لايحه تمديد قانون اخذ هزينه صدور كارت ملواني و پروانه دريانوردي 1362/04/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ايجاد و نگهداري صندوق بازنشستگي كادر انتظامي سازمان پليس قضايي 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون و مقررات ديوان محاسبات 1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (10) و (11) آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي 1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعويق انداختن مهلت مقرر در بند (پ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1359 1362/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفندماه 1351 1362/04/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) به قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آيين‌نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران قرار مي‌گيرند و تبديل وضع خدمتي مي‌يابند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه ورود اتومبيل‌هاي نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه شمول مقررات برقراري حقوق وظيفه و مستمري وراث و حقوق و مزاياي شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نسبت به جوانمردان و دلاوران كه به طور قراردادي استخدام شده‌‌اند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين تكليف عرصه و اعيان اراضي و ساختمان‌هايي كه كلاً يا بعضاً به طور غيرقانوني تصرف و احداث شده‌اند 1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (255) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 1362/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بيمه محصولات كشاورزي 1362/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واگذاري اراضي به طور معوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعطاي معافيت مالياتي كالاهايي كه اجازه صدور دارند 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قانوني معادن 1362/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انگشت‌نگاري 1362/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره ماده (3) قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين 1362/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات 1362/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح رفع نقايص و تكميل آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1362/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون سهميه تمبرهاي يادگاري و جاري موزه تمبر مصوب 1349/12/3 1362/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت هزينه‌هاي گمركي كالاهاي كابوتاژي 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت شركت ملي گاز ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ادامه عضويت شركت ملي نفت ايران در انجمن بين‌المللي اكتشاف و توليد 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي، مربي ليسانس، مربي، استاديار، دانشيار دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و وزارتخانه‌ها كه بازنشسته، موظف و فوت شده يا بشوند 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به قانون راجع به ترخيص اتومبيل‌هاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان مصوب 1361/11/3 1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (7) قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (وابسته به وزارت راه و ترابري) 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح ماده (380) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح روابط موجر و مستأجر 1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تجديد نظر در قيمت واحد بهاي مواد غذايي واحدهاي ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران 1362/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به تدوين لايحه‌اي در مورد آيين عبادي - سياسي حج 1362/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي 1362/02/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب 1362/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بازنشستگي و وظيفه شانزده نفر از كاركنان شهرداري‌ها كه از حقوق بازنشستگي و وظيفه استفاده نمي‌كنند 1362/02/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بلندمدت بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1362/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به تقديم لايحه قانوني نظام تهيه و توزيع 1362/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غيرمجاز 1362/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دو تبصره به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعي مصوب 1360/12/9 مجلس شوراي اسلامي 1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام تشكيلات اداري جمهوري اسلامي ايران 1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به اصلاح ماده (20) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1362/01/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل وزارت جهاد سازندگي 1362/01/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي 1362/01/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه كمك بلاعوض دولت جمهوري اسلامي ايران به سيل‌زدگان يمن جنوبي 1362/01/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1362 كل كشور 1361/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تعيين نرخ آب براي مصارف شهري، كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‌هاي بدهكاران 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح توزيع عادلانه آب 1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت جهت تنظيم لايحه نفت 1361/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون الغاي اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1361/4/3 مجلس شوراي اسلامي 1361/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قرارداد همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي 1361/12/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير 1361/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت‌هاي سهامي حمل و نقل 1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي 1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي 1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي 1361/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تنظيم و تصويب بودجه سالانه بعضي از شهرداري‌هاي مناطق جنگي بدون رعايت حد نصاب مقرر در ماده (68) قانون شهرداريها 1361/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه دريافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام 1361/11/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظيفه 1361/11/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه براي سال‌هاي 1982 تا 1991 (به مدت ده سال) 1361/11/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح لايحه قانوني انتخاب سه نفر از قضات كشور براي عضويت در شوراي عالي قضايي 1361/11/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت‌يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري 1361/11/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ديوان محاسبات كشور 1361/11/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق‌الزحمه كارشناسي 1361/11/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصيلان و دانشجوياني كه از بورس تحصيلي استفاده كرده‌اند و به دلايل مختلف به استخدام در نمي‌آيند 1361/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان 1361/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل شوراي عالي صنايع 1361/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ترخيص اتومبيل‌هاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان 1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وصول وجه از متقاضيان صدور پروانه و تجديد پروانه حمل سلاح 1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه واگذاري مالكيت كليه وسايل نقليه‌اي كه به شركت واحد تحويل گرديده است 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه عضويت سازمان مبارزه با سرطان در فدراسيون آسيايي سازمان‌هاي مبارزه با سرطان 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه عضويت مركز مبارزه با بيماري‌هاي ريوي در اتحاديه بين‌المللي مبارزه با سل 1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون مدني 1361/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين تكليف اموال فراريان از كشور 1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح ايجاد تسهيلات در مقررات مالي اجراي طرح عمراني كارخانه فولادسازي مباركه 1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعتبارات بودجه مصوب شوراي نگهبان 1361/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري 1361/10/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي (مبحث ديات) 1361/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو تبصره به مواد (197) و (198) آيين دادرسي كيفري 1361/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تفسير ماده (59) قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت 1361/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون اجازه وزارت صنايع و معادن براي نظارت يا مديريت بر بعضي از شركت‌ها و مؤسسات تجاري و خدماتي و توليدي مصوب 1359/4/15 شوراي انقلاب اسلامي ايران 1361/09/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه متمم قانون بودجه سال 1361 1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه استفاده اعضا هيئت علمي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از مزاياي تبصره (1) ماده واحده قانون پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني كه تبديل وضع يافته‌اند 1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افتتاح سال اول رشته‌هاي گروه فني مهندسي و گروه كشاورزي 1361/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي محافظين و رانندگاني كه به درجه رفيع شهادت نايل مي‌شوند يا در راه انجام وظيفه فوت يا معلول شوند 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قسمتي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي 1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات اسلامي 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه قصاص 1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به استثناي انبارداري و باربري، لوازم و وسايل پزشكي، ارتوپدي دارو كه توسط بنياد شهيد وارد مي‌شود 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361/02/14 مجلس شوراي اسلامي 1361/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل سازمان انتقال خون ايران 1361/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1361/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 1361/06/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >35343332313029321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-