شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح توزيع عادلانه آب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/07 طرح  
1361/03/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/30 نامه استمهال  
1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 73 - 85
1361/07/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/07/27 نامه استمهال  
1361/08/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 34 - 36 - 61 - 156 - 159
1361/11/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/11/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
1361/12/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1362/01/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-