شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيل شوراي عالي صنايع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/19 طرح  
1361/08/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/08/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 60 - 87 - 134 - 137 - 138
1361/10/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/11/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-