عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10987654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مجمع عمومي شركت مخابرات ايران به شماره 1015 مورخ 1382/10/21 (بند7) و بخشنامه شماره 110/1986/م مورخ 1383/4/24 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8310/8350440 مورخ 1383/9/12 شهردار تهران 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 420/14/225/2511ف مورخ 78/4/7 سازمان اوقاف و امور خيريه 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 302034 مورخ 81/10/10 كميسيون مركزي صدور پروانه وزارت جهاد كشاورزي 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 26 و تبصره 2 آن از تصويب‌نامه شماره 72784ت35774ك مورخ 1385/6/21 كميسيون هيئت دولتي 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 91260/5886 مورخ 1385/2/18 و شماره 36856/160932 مورخ 1385/12/5 و 36856/5065 مورخ 1385/1/20 گمرك ايران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 - 3 بخشنامه شماره 15 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي محمداعظم بختيار 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كد 596 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (بخشنامه شماره 5790 مورخ 1378/4/20 بانك مسكن) توسط آقاي امير تيمور تاجميري با وكالت آقاي كورش گودرزي 1387/04/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بخشنامه شماره 3/10007 مورخ 80/12/8 بيمه مركزي ايران (شقوق يك - 2 و 3) توسط آقاي علي اصغر محمدي نژاد 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 335 بانك كشاورزي توسط آقاي امين كرمي 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌هاي آن 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2515 مورخ 1382/1/26 سازمان امور مالياتي كشور 1386/04/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2515 مورخ 1382/1/26 سازمان امور مالياتي كشور توسط آقاي سيدحسين امام 1386/04/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 2840 مورخ 1373/5/29 ، شماره 1205 مورخ 1375/2/24 ، شماره 234 مورخ 1374/1/27 ، شماره 678 مورخ 1381/6/5 و شماره 127 مورخ 1380/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط آقاي بهروز شاكري راد 1386/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت آخر بند يك صورتجلسه مورخ 1374/12/7 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهر كرمان توسط خانم اختر هاشمي 1386/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9-2 بخشنامه شماره 902/1/140 مورخ 1379/3/31 سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح توسط آقاي اله كرم فرهمند صابر 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 فرم مربوط به تعيين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه عمر توسط آقاي محمد ايمانيان 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 7 تصويب‌نامه شماره 9288/ت 26490 هـ مورخ 1381/03/04 هيئت وزيران توسط آقاي قاسم نجّار 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصوير نامه شماره 13078 مورخ 1365/2/22 هيئت وزيران توسط آقاي موسي مولاورديخاني 1386/01/30 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 9 مصوبه مورخ 1382/12/23 شوراي اسلامي شهر اصفهان توسط آقايان سعيد بابايي، غلامحسين جعفري خاكستري، احمد داوري و ابوالقاسم داوري با وكالت آقاي سيد محمد هادي مهدوي 1386/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند الف - 2 دستور العمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاك و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر كرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/28 مصوبه جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر كرمان توسط خانم اختر هاشمي 1386/01/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1385/2/25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط آقاي غلامرضا فرخنده 1385/11/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1-32-4) و (2-23-4) آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزير نيرو توسط آقاي سعيد روا 1385/10/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قيد 24-24 دستورالعمل ساماندهي و يكنواخت سازي پاسگاههاي انتظامي خراسان توسط آقاي محسن صادقي نژاد 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه مورخ 1371/9/7 شوراي پول و اعتبار در مورد تعيين نرخ جريمه تأخير تأديه توسط آقاي رمضانعلي روزپيكر 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 52/57283 سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي عبدالرضا رسولي 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 15/41/715/50359 مورخ 1380/11/23 و 15/53/473/15907 مورخ 1380/4/4 معاون انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/5/30 اداره كل رفاه و پرداختيهاي داخلي بانك ملت توسط بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/5/30 اداره كل رفاه و پرداختيهاي داخلي بانك ملت 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند خ ماده يك و ماده 3 و ماده 15 تصويب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16 و بند يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيئت وزيران 1385/05/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ 1377/4/30 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال 1384 (بند د قسمت 2-2) 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 63 مصوبه مورخ 79/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه توسط آقاي پرويز نوري با وكالت آقاي كريم مقبل 1385/05/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1383/12/18 شوراي تأمين استان خراسان (خراسان رضوي) 1385/04/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه مورخ 1379/9/13 و بند 2 صورتجلسه مورخ 81/5/27 شركت پشتيباني و امور دام وزارت جهاد كشاورزي 1385/02/31 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4-3 دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 1006/361د/ب مورخ 1379/1/29 شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني 6/145459/س مورخ 81/11/6 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 821 مورخ 83/10/19 شوراي اسلامي شهر آباده 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/7/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) 1385/02/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاي شماره 1688=24/1-1208-13/4 مورخ 81/3/26 و 935=24/1-1208-13/4 مورخ 1382/10/2 معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1385/02/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 16 تصويب‌نامه شماره 58352/ت25960 مورخ 80/12/22 هيئت وزيران 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 39 آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن ثابت 1385/02/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده اي 1384/12/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 45068/250 مورخ 1372/323 معاون وزير نيرو در امور آب 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند «د» ماده يك دستورالعمل در خصوص ماده 4 آيين تسهيلات آموزشي دانشگاه تهران 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مكرر ضوابط واگذاري ساختمانهاي احداث شده در شهر طبس مصوب وزارت مسكن و شهرسازي 1384/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانك مركزي 1384/11/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 1384/11/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 2 آيين‌نامه صدور پروانه نمايش برنامه‌هاي ويديويي مصوب 1372 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 710/84145 مورخ 1381/10/18 1384/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 22526/5989 مورخ 1379/12/28 و 19444/ت33264هـ مورخ 1383/4/13 هيئت وزيران و نظريه شماره 49572 مورخ 1383/10/20 معاونت حقوقي امور مجلس رياست جمهوري 1384/09/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/7/4 هيئت مديره شركت مخابرات ايران (بند2) 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم (3/2) ماده 3 بخشنامه 710/36 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نظام نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و مجازات آنها مصوب 1304/12/13 هيئت وزراء 1384/09/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 14، 15، 16 ، 23، 24، 21، 22، 27، 30 تبصره‌هاي يك و 2 ماده 4 آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار 1384/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه مورخ 1377/11/5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع ضوابط احداث ساختمان هاي 6 طبقه و بيشتر در تهران 1384/07/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادي و دارائي 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن سطر آخر (بند3) تصويب‌نامه شماره 22615/ت23946 مورخ 1380/5/30 هيئت وزيران 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 بخشنامه شماره 884403 مورخ 1382/6/11 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1384/04/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1252 مورخۀ 1373/12/28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1384/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف-1 و تذكر 6 مصوبه شماره 1774 مورخ 80/8/27 شوراي اسلامي شهر كرمان 1384/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 109563 5000 مورخ 811208 سازمان تأمين اجتماعي توسط خانم مرضيه حميد 1384/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 85646/107 مورخ 1379/11/12 اداره كل آموزش و پرورش اردبيل 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي مصوب 78 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نهصد و سي و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 78/10/12 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تذكر ذيل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1383/08/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 83/5774 مورخ 83/6/12 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126-1/م مورخ 83/7/7 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي 1383/08/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن سطر ششم و مواد 3 و 5 دستورالعمل اجرايي قانون فروش املاك بجاي مانده از متجاسرين مصوب 1343 1383/06/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و بند ب ماده 20 آيين‌نامه اجرايي ماده 17 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1383/04/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 355 مورخ 3/ 4/ 1374 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1383/04/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1383/04/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 8 آيين‏نامه اجرايى قانون تملك آپارتمانها 1383/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بند (3) و بند (4) قسمت (ج) بخشنامه شماره 137 آن سازمان شده است 1383/02/07 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 مصوبه مورخ 22/ 3/ 1376 شوراى صنعت استان همدان 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8778/7113-201 مورخ 1382/2/21 اين سازمان شده است 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 2402 مورخ 25/ 4/ 1382 ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 29/ 9001 مورخ 28/ 4/ 1377 شهردارى تبريز 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 4 آيين‏نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 2 /12/ 1371) رئيس قوه قضائيه 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/ 3/ 1373 آن سازمان شده است 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 آيين‏نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمى 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات جلسات شماره 472، 474 و 513 مورخ 20/ 12/ 1381 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1383/01/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند «ز» ماده 16/1 آيين‏نامه استخدامى 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آيين‏نامه اجرايى سازمان زندانها 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 مصوبه شماره 14404/ت3203 هيئت وزيران 1382/04/14 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 1 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال قسمت ذيل بند 4 ماده 1 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد فروش رقبات... مصوب 3/ 2/ 1374 هيئت وزيران 1382/04/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مفاد ماده 8 اصلاحى آيين‏نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگى مصوب 1368/05/28 هيئت وزيران، 1382/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى 3ـ2 و 4ـ2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1382/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/56 ـ 4 آيين‏نامه تكميلى تعرفه‏هاى برق 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4/4 مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى كشور 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه 30380 مورخ 28/ 8/ 1375 سازمان تأمين اجتماعى 1381/11/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 21 و صدر ماده 22 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1381/09/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1381/09/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/ 3/ 1378 بانك مسكن 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 مورخ 1370/02/30 درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 10 قسمت الف مقررات و ضوابط شبكه‏هاى اطلاع رسانى رايانه‏اى (مصوب 15/ 8/ 1380 شورايعالى انقلاب فرهنگى) 1381/09/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى الف، پ و ت ماده 7 آيين‏نامه دادرسى ديوان عدالت ادارى (مصوب 10/ 6/ 1362 شورايعالى قضايى) 1381/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 210/14/225/8533 مورخ 1380/10/10 سازمان اوقاف و امور خيريه 1381/05/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه‌هاى شماره 152/17866هـ مورخ 1372/5/23 هيئت وزيران 1381/04/08 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >10987654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-