عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 صورت‌جلسه شماره 442 مورخ 1386/08/28 كمسيون ماده 5 شهر تهران 1391/08/17 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 27384/9945/7 مورخ 1389/09/27 اداره عمليات ارزي بانك ملي ايران 1391/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاعيه شماره 200/7194 مورخ 1391/01/21 شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي ايران 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1387/08/05 اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه 1391/08/11 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور، مصوب 1390/2/26 وزارت جهاد كشاورزي 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/7958 مورخ 1384/08/16 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 112907/ت38339هـ مورخ 1386/07/16 هيئت وزيران 1391/08/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 157 مورخ 1380/09/03، مصوبه شماره 222 مورخ 1381/09/04، مصوبه شماره 1 مورخ 1383/11/13 شوراي اسلامي شهر اهواز و دستورالعمل شماره 20/2/3757 مورخ 1384/3/17 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اهواز 1391/07/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 1389/01/30 شوراي تأمين شهرستان شيراز 1391/07/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 13 (تبصره‌هاي 1 و 2) و 14 بخشنامه تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 30/4/6544 مورخ 1378/06/13 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالياتي كشور به شماره 18871 مورخ 1384/10/26 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها و انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي ... به شماره 36046/ت23687هـ مورخ 1379/8/11 1391/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جزء (ب) بند 24 تصويب‌نامه شماره 72784/ت35774ك مورخ 1385/06/21 كميسيون اصل 138 قانون اساسي هيئت وزيران و در اجراي مادتين 39 و 95 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 1391/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 40 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي 1391/07/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 نهصد و پنجاه و يكمين جلسه هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي موضوع نامه شماره 13959/110 مورخ 1385/2/18 مشاور مدير عامل و مدير كل دفتر هيئت مديره 1391/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4610/ش/ش مورخ 1386/07/16 شوراي اسلامي شهر قم 1391/07/12 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون نظام صنفي 1391/07/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 تصويب‌نامه شماره 1672 مورخ 1342/02/04 هيئت وزيران 1391/07/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري 1391/07/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 5 دستورالعمل شماره 710/2 مورخ 77/1/15 وزارت آموزش و پرورش 1391/05/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل مصوب 1388/05/20 شوراي پول و اعتبار 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير بخشنامه 19/1 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه، مصوب سال‌هاي 1363، 1371، 1374 و 1380 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 710/23 مورخ 1388/5/28 معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 (الف) مقررات نظام آموزشي و چگونگي تحصيل دانشگاه‌هاي كشورهاي مستقل المنافع و آسياي ميانه مصوب 1388/7/15 وزارت علوم تحقيقات و فناوري در كشور ارمنستان 1391/04/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صفحه 6 مصوبه شماره 189 مورخ 890206 شوراي اسلامي بيرجند 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 بخشنامه شماره 31/160/د مورخ 1381/11/13 سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1389 اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور در اجراي ماده 158 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي عملكرد سال 1389 مصوب 1390/4/14 سازمان امور مالياتي كشور 1391/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3 و 7-2 و تبصره 2 بند اخيرالذكر از مرحله اول و بندهاي 7 و 10 از مرحله دوم دستورالعمل واردات مواد اوليه و كالاهاي فرآيندشده آرايشي و بهداشتي مصوب آذرماه 1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1391/04/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4651/ت21953هـ هيئت وزيران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 صورتجلسه شماره 25 مورخ 1374/11/11 كميسيون ماده 5 شهرستان اسلامشهر 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 803/70599 مورخ 1387/8/5 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تهيه و تصويب دستورالعمل احتساب افزايش سنوات كار در برابر اشعه موضوع بند (الف) ماده 20 آيين‌نامه قانون حفاظت در برابر اشعه 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه 170 شوراي اسلامي شهر قم مورخ 1387/6/25 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 10 مصوبه مورخ 1389/04/12 شوراي تأمين شهرستان گرگان 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 22 مصوبه شماره 2784ت35774ك مورخ 1385/06/21 هيئت وزيران 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 87/02/18 شوراي اسلامي شهر رشت 1391/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 73401ت40398هـ مورخ 1387/05/12 هيئت وزيران 1391/03/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 127737 مورخ 1356/12/1 هيئت وزيران 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3 و 4 كد 721 از بخشنامه شماره 1/3/34/15713 مورخ 1384/6/23 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 6 مصوبه شماره 9614-414-160 مورخ 1382/9/10 شوراي اسلامي تهران 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 43 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 ماده 18 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل 1391/03/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/02/24 كميسيون طرح تفصيلي 1391/03/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1381/10/12 و بند 42 صورتجلسه مورخ 1385/02/24 كميسيون طرح تفصيلي اصفهان 1391/03/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 14407/4 مورخ 1390/2/27 مدير آموزش و پرورش شهرستان مهاباد 1391/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4494/ش/ق مورخ 1387/9/20 شوراي اسلامي شهر قم 1391/02/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت دوم بند 8 مصوبه شماره 300/310/30130 مورخ 1387/8/29 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1391/02/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 41 صورتجلسه مورخ 1388/12/13 كميسيون طرح تفصيلي ماده 5 شهر ياسوج 1391/01/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3347/ش/ق مورخ 1387/06/18 شوراي اسلامي شهر قم 1390/10/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در اجراي تبصره 5 الحاقي به ماده 104 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1381/11/27 1390/08/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 صورتجلسه شصت و هفتمين جلسه كميسيون نظارت بازرگاني تهران مورخ 1388/03/12 1390/08/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 2 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1389 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل 1390/08/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 1803/70599 مورخ 1387/08/05 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 1390/08/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 مصوبه شماره 304547/ش/ت مورخ 1388/11/15 شوراي اسلامي تبريز 1390/04/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (5-1-8) طرح تفصيلي شهر محلات 1390/04/28 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 شق (الف) از تعرفه‌هاي تلفن همراه 1390/04/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ذيل تبصره 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز 1390/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه شماره 3/5/87/2538/س مورخ 1387/10/15 شوراي اسلامي شهر كرج 1390/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3106 /2/ش مورخ 1383/7/18 شوراي اسلامي شهر مشهد 1390/03/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و تبصره‌هاي ذيل آن از مصوبه شماره 14330/ت/52399 مورخ 1380/04/04 هيئت وزيران 1390/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 37689 مورخ 1387/4/23 سازمان امور مالياتي كشور و مصوبه شماره 194822ت37363هـ مورخ 1386/12/20 هيئت وزيران 1390/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه 34 شوراي عالي نظام پزشكي مورخ 1386/06/10 1390/03/18 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تذكر ذيل بند 2 اطلاعيه شماره 15 مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1390/03/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 69 آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي 1390/03/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 دستورالعمل شماره 200/72824 مورخ 1388/11/13 سازمان امور مالياتي 1390/03/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب 1390/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 3628 مورخ 1381/09/23 1390/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه كميسيون ماده 5 قانون مسكن و شهرسازي مورخ 1381/03/30 استان آذربايجان غربي 1390/02/14 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 اصلاحي مصوبه دومين جلسه كارگروه زمين‌خواري (موضوع نامه شماره 4785 مورخ 1389/02/21 معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي، حوزه معاون اول رياست جمهوري) 1390/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 191‌/56‌/401‌/6/‌ط.ت مورخ 1373/4/17 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح 1390/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 42 مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (مستقر در اصفهان) مورخ 1385/2/24 1390/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق (موضوع تصويب‌نامه شماره 44065ت29364هـ مورخ 1382/8/7 هيئت وزيران) 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 1223883/492 مورخ 1385/9/29 و 211476/ت/39317/هـ مورخ 1386/12/26 هيئت وزيران 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 28141/ح‌م/3 مورخ 1370/10/9 هيئت عالي گزينش 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 15 بخش چهارم بخشنامه شماره 1مشترك فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 86/27543/8 مورخ 1387/3/20 جلسه 95 شوراي اسلامي شهر گرگان 1390/01/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصدو چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/3/867/8 مورخ 1387/11/9 1389/12/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 4 و 12 مصوبه شماره 621 مورخ 1388/11/11شوراي اسلامي شهرستان طرقبه 1389/12/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1368/12/13 1389/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1364/5/13 هيئت وزيران 1389/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 10277/ت22797ك مورخ 1379/3/17 هيئت وزيران 1389/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34/19209 مورخ 1386/9/20 مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1389/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/10/10 كميته فني كميسيون ماده 5 شهر اراك در قسمت اختصاص 35 يا 45 درصد از زمين متقاضيان احداث بنا كه سند املاك آنها باغ مي‌باشد 1389/11/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1-2 و 1-3 از قسمت 4-10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز 1389/08/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 55 ماده 1 مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 1388/11/11 شوراي اسلامي شهر مرند 1389/08/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 2/302/02/4/م مورخ 1380/1/26 و شماره 2/302/02/37/م مورخ 1385/9/13 سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1389/08/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير ماده 16 آيين‌‌نامه ضابطه ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات مصوب 1387/09/11 رئيس قوه قضائيه 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه شماره 43850/27035 مورخ 1389/2/08 هيئت وزيران 1389/08/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان، مصوب 1379 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 7624/ت21466هـ مورخ 1379/2/31 هيئت وزيران 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 52133ت29745هـ مورخ 1382/9/18 هيئت وزيران 1389/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 32055/10 مورخ 1385/05/29 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت منابع آب 1389/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11-2 از مصوبه شماره 9495/ت24465 مورخ 1381/3/5 هيئت وزيران 1389/07/21 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 14991-86مورخ1386/12/19شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي 1389/07/17 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 1386/04/31 سازمان تعزيرات حكومتي 1389/07/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 122، 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي موضوع تصويب‌نامه شماره 31940 مورخ 1364/5/15 1389/05/06 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1065  
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-