عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10987654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 2/302/02/4/م مورخ 1380/1/26 و شماره 2/302/02/37/م مورخ 1385/9/13 سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1389/08/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير ماده 16 آيين‌‌نامه ضابطه ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات مصوب 1387/09/11 رئيس قوه قضائيه 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه شماره 43850/27035 مورخ 1389/02/08 هيئت وزيران 1389/08/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان، مصوب 1379 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 7624/ت21466ه مورخ 1379/2/31 هيئت وزيران قربانعلي سازگاري 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند(ب) ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط آقاي حسين هاشمي حسين آبادي 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 32055/10 مورخ 1385/05/29 مدير منابع آب ايران 1389/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 52133ت29745ه مورخ 1382/9/18 هيئت وزيران توسط آقاي لفته موسائيان جبار و عليرضا سايبان خيرآبادي و محمد كعابي حميدي 1389/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11-2 از مصوبه شماره 9495/ت24465 مورخ 1381/3/5 هيئت وزيران 1389/07/21 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 14991-86مورخ1386/12/19شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي 1389/07/17 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 1386/04/31 سازمان تعزيرات حكومتي 1389/07/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 122، 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي موضوع تصويب‌نامه شماره 31940 مورخ 1364/05/15 1389/05/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 1389/04/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 14222-15/1/3/س مورخ 1387/9/16 مدير كل امور اوقافي و ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 32869 مورخ 1386/12/28 معاون اداري، مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخيريه 1389/04/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان 1389/04/22 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1387/09/17 هيئت وزيران 1389/04/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن استفسار در خصوص جمع بين تفسير اصل‌ يكصد و هفتاد قانون اساسي و عمل به تبصره ماده (19) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 توسط رئيس ديوان عدالت اداري 1389/04/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند(6) صورتجلسه مورخ 1384/03/07 شهرداري اصفهان 1389/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره هاي يك و 2 ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365 1389/04/09 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 52 مورخ 1379/6/27 شوراي اسلامي شهر دامغان 1389/03/31 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 480500/ت115 مورخ 1367/3/3 هيئت وزيران توسط آقاي محمدرضا دلاوري 1389/03/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 42 تعرفه عوارض آماده سازي، كسري متراژ ، سيال و ذخيره شهري و ذخيره خدمات و جلب نظر يا تغيير كاربري و حق الارض و ايجاد درب مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل 1389/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه اجرايي ماده 32،31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري موضوع بخشنامه شماره 1/84/2790 مورخ 1384/3/7 رياست محترم قوه قضائيه توسط آقايان ابراهيم سوقندي و محمد رمضاني 1389/03/10 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 232/269/19032 مورخ 1388/2/23 سازمان امور مالياتي 1389/03/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 4052/27713 مورخ 1384/04/17 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 1389/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 201 جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز 1389/03/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 16635 مورخ 87/2/29، سازمان امور مالياتي كشور 1389/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره يك ماده 15 آيين‌نامه اجرايي تخليه و فروش خانه هاي سازماني 1389/02/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن 1389/02/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21/51/17/501/02/63 مورخ 1380/08/07 نيروي انتظامي با اصل برائت و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و تعدادي ازآيات قرآن كريم 1389/02/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 6184/ش/ق مورخ 87/11/8 رئيس شوراي اسلامي شهر قم و صورتجلسه كميسيون تعيين بهاي خدمات تفكيك اراضي موضوع اصلاح تبصره هاي يك و دوماده 24-6 تعرفه عوارض مصوب 1385/6/5 1389/02/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 2596/28974-211 مورخ 1385/7/24 و 17988 مورخ 1386/7/15 سازمان امور مالياتي كشور 1389/02/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 3/3/9720 مورخ 87/8/9 مدير بيمه هاي اتومبيل وشخص ثالث شركت سهامي بيمه ايران 1389/02/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 50 مورخ 1386/10/05 سازمان تامين اجتماعي توسط خانم فاطمه محمدي 1389/02/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 1/84/2790 مورخ 1384/3/7 و 1/85/19464 مورخ 1385/11/25 توسط آقاي حميد نصرالهي پري 1389/02/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از بند الف مصوبه شماره 204408/ت41717هـ مورخ 1387/11/7 هيئت وزيران 1389/02/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 4148/1100/ب مورخ 1382/2/9 سازمان بيمه خدمات درماني 1389/02/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخش (الف) و بند يك الي 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 مورخ 1383/11/8 شوراي اسلامي شهر گرگان 1389/01/22 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي يك الي 6 ماده 32 آِيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف وامور خيريه توسط آقاي رحيم قهرمانزاده اقدم 1388/12/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12 و تبصره 2 ماده 33 و بندهاي 1الي 6 ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1356/2/10 هيئت وزيران 1388/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان آن و نوادگان اناث مصوب 1363 1388/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6-2 دستورالعمل «چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني» وزارت آموزش و پرورش 1388/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 1-32-4 و 2-23-4 آيين‌نامه عملياتي و ضوابط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب توسط 1- آقاي سعيد روا 2- سيد محمود سروري 1388/12/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21/51/10/602/02/203 مورخ 1380/06/04 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1388/06/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخه 1385/12/26 شوراي پول و اعتبار 1388/06/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير بخشنامه شماره 265/29015 مورخ 1387/3/29 مدير كل هماهنگي و نظارت آرد و نان توسط اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي و دامداران استان آذربايجان غربي 1388/05/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 9 آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371/12/16 هيئت وزيران توسط آقاي طاها يزداني 1388/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي يك،4،3 و 5 ماده 25 آيين‌نامه كميسيون عفو ، تخفيف و تبديل مجازات مصوب 1387/05/16 رياست محترم قضائيه 1388/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 نامه شماره 551/35/3285 مورخ 1385/07/15 سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي 1388/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌هاي ثبتي 1388/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 11 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه اي آزاد 1388/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه يكصدو هفدهمين جلسه مورخ 1387/3/4 شوراي نظارت بر آموزشگاه هاي علمي آزاد تقويتي كنكور و زبان خارجه 1388/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 11 آيين‌نامه قانون توزيع عادلانه آب توسط آقاي رضا احمدي 1388/02/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره هاي يك، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه يكصد و هجدهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط آقاي حسين عظيمي با كالت آقاي وحيد بيات مختاري 1387/12/07 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 86/1/29459 مورخ 1386/5/9 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري توسط خانم فرحناز آراء نعمتيان 1387/12/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 19108 مورخ 1377/5/12 و ذيل نامه شماره 38004 مورخ 1376/11/6 مدير كل مزد و بهره وري وزارت كار و امور اجتماعي توسط اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر 1387/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره يك بند 3 از طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 توسط آقاي راشد ساوالانيان 1387/10/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 16 آيين‌نامه تفاضا و اشتراك تلفن ثابت 1387/10/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 45/2 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي 1387/10/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه صد و چهل و دومين جلسه شوراي اسلامي گرگان (موضوع اخذ عام المنفعه) توسط آقاي محمد خسروي 1387/10/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1381/9/26 شوراي اسلامي شهر الوند 1387/09/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 بخشنامه شماره 1800/108457 مورخ 1384/06/16 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 62/019/761 مورخ 1386/2/18 بانك كشاورزي 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك صورتجلسه شماره 1/2/5531/د مورخ 1386/03/27 و بند 5 صورتجلسه مورخ 1385/11/25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كارگروه ساماندهي نمك اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارو 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 بخشنامه شماره 33056/800 مورخ 1369/11/2 وزارت نيرو 1387/04/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1374 1387/04/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مجمع عمومي شركت مخابرات ايران به شماره 1015 مورخ 1382/10/21 (بند7) و بخشنامه شماره 110/1986/م مورخ 1383/4/24 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8310/8350440 مورخ 1383/9/12 شهردار تهران 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 420/14/225/2511ف مورخ 78/4/7 سازمان اوقاف و امور خيريه 1387/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 302034 مورخ 81/10/10 كميسيون مركزي صدور پروانه وزارت جهاد كشاورزي 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 26 و تبصره 2 آن از تصويب‌نامه شماره 72784ت35774ك مورخ 1385/6/21 كميسيون هيئت دولتي 1387/04/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 91260/5886 مورخ 1385/2/18 و شماره 36856/160932 مورخ 1385/12/5 و 36856/5065 مورخ 1385/1/20 گمرك ايران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هيئت وزيران 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 - 3 بخشنامه شماره 15 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي محمداعظم بختيار 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كد 596 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (بخشنامه شماره 5790 مورخ 1378/4/20 بانك مسكن) 1387/04/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بخشنامه شماره 3/10007 مورخ 80/12/8 بيمه مركزي ايران (شقوق يك - 2 و 3) توسط آقاي علي اصغر محمدي نژاد 1387/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 335 بانك كشاورزي توسط آقاي امين كرمي 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌هاي آن 1386/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2515 مورخ 1382/1/26 سازمان امور مالياتي كشور 1386/04/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 2840 مورخ 1373/5/29 ، شماره 1205 مورخ 1375/2/24 ، شماره 234 مورخ 1374/1/27 ، شماره 678 مورخ 1381/6/5 و شماره 127 مورخ 1380/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط آقاي بهروز شاكري راد 1386/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت آخر بند يك صورتجلسه مورخ 1374/12/7 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهر كرمان توسط خانم اختر هاشمي 1386/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9-2 بخشنامه شماره 902/1/140 مورخ 1379/3/31 سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح توسط آقاي اله كرم فرهمند صابر 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 فرم مربوط به تعيين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه عمر توسط آقاي محمد ايمانيان 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 7 تصويب‌نامه شماره 9288/ت 26490 هـ مورخ 1381/03/04 هيئت وزيران توسط آقاي قاسم نجّار 1386/03/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصوير نامه شماره 13078 مورخ 1365/2/22 هيئت وزيران توسط آقاي موسي مولاورديخاني 1386/01/30 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 9 مصوبه مورخ 1382/12/23 شوراي اسلامي شهر اصفهان توسط آقايان سعيد بابايي، غلامحسين جعفري خاكستري، احمد داوري و ابوالقاسم داوري با وكالت آقاي سيد محمد هادي مهدوي 1386/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند الف - 2 دستور العمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاك و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر كرمان به شماره 1774 مورخ 1380/10/28 مصوبه جلسه مورخ 1380/8/14 شوراي اسلامي شهر كرمان توسط خانم اختر هاشمي 1386/01/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1385/2/25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط آقاي غلامرضا فرخنده 1385/11/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1-32-4) و (2-23-4) آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزير نيرو توسط آقاي سعيد روا 1385/10/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قيد 24-24 دستورالعمل ساماندهي و يكنواخت سازي پاسگاههاي انتظامي خراسان توسط آقاي محسن صادقي نژاد 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه مورخ 1371/9/7 شوراي پول و اعتبار در مورد تعيين نرخ جريمه تأخير تأديه توسط آقاي رمضانعلي روزپيكر 1385/10/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 52/57283 سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي عبدالرضا رسولي 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 15/41/715/50359 مورخ 1380/11/23 و 15/53/473/15907 مورخ 1380/4/4 معاون انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/5/30 اداره كل رفاه و پرداختيهاي داخلي بانك ملت توسط بندهاي 2 و 7 بخشنامه شماره 15145 مورخ 1384/5/30 اداره كل رفاه و پرداختيهاي داخلي بانك ملت 1385/06/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند خ ماده يك و ماده 3 و ماده 15 تصويب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16 و بند يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيئت وزيران 1385/05/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ 1377/4/30 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال 1384 (بند د قسمت 2-2) 1385/05/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 63 مصوبه مورخ 79/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه توسط آقاي پرويز نوري با وكالت آقاي كريم مقبل 1385/05/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1383/12/18 شوراي تأمين استان خراسان (خراسان رضوي) 1385/04/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه مورخ 1379/9/13 و بند 2 صورتجلسه مورخ 81/5/27 شركت پشتيباني و امور دام وزارت جهاد كشاورزي 1385/02/31 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 979  
v  >10987654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-