عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1261251249876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ج) مصوبه شماره 80/30622 مورخ 1400/3/11 چهل و هشتمين نشست هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب ‌و ‌كار وزارت امور اقتصاد و دارايي 1401/06/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (5) ماده 4 و بند (ب) ماده 5 و تبصره يك همان ماده از آيين‌نامه استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري مصوب 1395/6/30 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابلاغيه شماره 101/98/117919 مورخ 1398/12/24 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاي شماره 43706 مورخ 1396/11/28، 43822 مورخ 1397/1/26 و 43871 مورخ 1397/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 1000/99/897 مورخ 1399/1/10 سازمان تامين اجتماعي 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي به شماره 54/ش/ع مصوب شوراي عالي ثبت احوال مورخ 1380/7/5 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل «تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي» به شماره /3/43102/د - 1393/08/19 مصوب معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 18، 8، 5 و بند (الف) و تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع مصوبه شماره 51520/ت53204 هـ - 1395/5/3 هيئت وزيران 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 و تبصره ماده 8 دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي مصوب 1227 جلسه مورخ 1395/10/14 شوراي پول و اعتبار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) ماده 2 آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب با شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 مصوب شوراي عالي اجراي سياست كلي اصل 44 قانون اساسي و كل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام‌الشمول هيئت واگذاري موضوع ماده 39 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورخ 1389/8/22 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1257  
v  >1261251249876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-