عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1231221219876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل «تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي» به شماره /3/43102/د - 1393/08/19 مصوب معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 و تبصره ماده 8 دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي مصوب 1227 جلسه مورخ 1395/10/14 شوراي پول و اعتبار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از بند 5 صورتجلسه هيئت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات يهداشتي درماني اردبيل مورخ 1393/2/21 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل مصوبه شماره 1147/12/1 مورخ 1376/12/5 شوراي عالي اداري كشور 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه مورخ 1398/3/22 1401/04/15 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 20 بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936- 1394/10/29 گمرك جمهوري اسلامي ايران 1401/04/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 71/1/64006- 1399/7/3 استانداري كرمانشاه 1401/04/15 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 94/5940/هـ- 1394/9/10 سازمان ملي زمين و مسكن 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 ماده 5، بند 10 ماده 12 و رديف (ت) از بند 3 ماده 13 دستورالعمل ماده 5 آيين‌نامه قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي موضوع تصويب‌نامه شماره 66612/ت55686هـ- 1398/5/30 هيئت وزيران 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل شماره 733/6215 مورخ 1383/10/26 مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 1401/04/15 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1224  
v  >1231221219876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-