شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند يك بخشنامه شماره 200/93/10336 مورخ 1393/7/30 معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/21 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/19 گزارش کارشناسی  
1397/04/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-