شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند يك بخشنامه شماره 200/93/10336 مورخ 1393/7/30 معاون [وقت] توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/21 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/19 گزارش کارشناسی  
1397/04/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/04/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-