عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2019189876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 17 و 8 از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه 1210-1394/8/19 شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1396/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 اصلاحي بند (الف) ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شماره 85301/ت50936هـ مورخ 1393/7/28 مصوب هيئت وزيران 1396/03/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 3064-1385/7/3 سازمان ملي زمين و مسكن 1396/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي شماره 21/77996-1393/5/13 شهرداري مشهد 1396/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي 1396/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 1395/3/3 و 1393/10/8 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1396/03/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 93/88 مورخ 1393/6/4 شوراي اسلامي روستاي سراب قاميش 1396/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720 - 1391/11/30 سازمان امور مالياتي كشور 1396/03/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 10/1720 مورخ 1393/2/2 و نامه شماره 32/2330 - 1392/2/9 سازمان خصوصي سازي 1396/03/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ت) ماده 18 مصوبه منابع تأمين درآمدي شهرداري خوي در سال 1394 1396/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 28 بخشنامه شماره 200/93/9757 - 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور 1396/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 1 دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1358/8/11 (موضوع ماده 11 تصويب‌نامه شماره 59879/ت3711هـ مورخ 1386/4/19 هيئت وزيران) 1396/03/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1390/3/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري 1396/03/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 42 و 61 آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1396/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 0697/4/93/28057 - 1393/12/25 معاون اول رئيس‌جمهور 1396/02/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آيين‌نامه ترتيب وصول پذيره و اهدايي، مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1396/02/18 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جزء 1 بند (ب) از فصل دوم دستوالعمل اعزام و بدرقه مددجويان به محاكم قضايي و مراكز درماني «شهيد عليرضا مرادخاني» مصوب 1390/10/13 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور 1395/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ - 139410/12 هيئت وزيران 1395/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 94/4702/ص - 1394/9/17 شوراي اسلامي شهر شيراز 1395/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند مشاغل قابل احراز در مصوبه شماره 1393/3/18-242 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي - كاربردي 1395/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 و تبصره يك و دو اين ماده و ماده 33 مصوبه جلسه شماره 1393/12/16-859 شوراي‌عالي برنامه‌ريزي آموزشي 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 هيئت وزيران 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه 1388/2/21-200/14593 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 44 بخشنامه تلخيص شده شماره 15 امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) و (ج) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده 1 دستورالعمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه اي 1395/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 40 و تبصره آن از آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (phd) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1395/08/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9073/1612/5-9000/121/900 معاونت اداري و مالي قوه قضائيه 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه ماده 299 قانون امور حسبي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5010-1392/12/23 مدير كل امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4، 3، 2، 1 دستورالعمل شماره 91/59912 - 1391/3/8 بانك مركزي و بند 5، 4، 3، 2، 1 از ماده 29 دستورالعمل حساب جاري بانك مركزي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي 1395/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه شماره 173-1387/8/26 شوراي اسلامي شهر خوي 1395/07/13 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيئت‌هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي و ماده 7 آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيئت‌هاي تشخيص مصوب 1387/9/2 وزارت كار و امور اجتماعي 1395/06/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) اطلاعيه آزمون كارشناسان رسمي دادگستري در سال 1393 1395/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/02/16 كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1395/06/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 لايحه عوارض سال 1393 شوراي اسلامي شهر خرم آباد 1395/05/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند 2 و 3 بخشنامه شماره 25990/و - 1369/7/15 سازمان زمين شهري 1395/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 71394/ت51920هـ - 1394/6/3 هيئت وزيران 1395/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه مورخ 1386/3/1 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و بند 1 صورتجلسه 1391/5/19 كميسيون ماده 5 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري قم 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 101/173073-1382/9/15 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بند 1-8 از پيوست بخشنامه فوق الذكر 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‌نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 40587/92308-1387/6/7 هيئت وزيران 1395/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 10/93/16124-1393/5/11 كميته نظارتي پنج شهرداري منطقه 10 مشهد 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/93/12343/ش مورخ 1393/10/30 شوراي اسلامي شهر مشهد 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل بكارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 230/4083-ص-1393/3/10 معاونت ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كل كشور 1395/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 و 6 دومين جلسه شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/5/29 و بند 11 سومين جلسه شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشهد مقدس مورخ 1392/7/2 1395/05/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 4/94/2301/ش- 1394/02/29 شوراي اسلامي شهر مشهد 1395/05/05 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 2554-1391/11/24 شوراي اسلامي شهر شانديز 1395/05/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورخ 1373/10/18 شهرداري تهران 1395/05/02 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 979  
v  >2019189876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-