عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1498-1390/8/22 و 1500-1390/9/21 هيئت مديره شركت آب منطقه‌اي تهران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 ماده 37 آيين‌نامه نقل و انتقالات بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ايران 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1389/5/7 تنظيمي در دفتر استانداري استان كردستان 1393/08/25 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اجرايي بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1393/08/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 ماده 24، تبصره 3 ماده 26 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر همدان 1393/08/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 200/92/13598 مورخ 1392/8/1 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 از قسمت (الف) اطلاعيه مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و توافقنامه مورخ 1389/6/28 مابين سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفتر ياران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 1004-1364/2/4 و نيز مصوبه شماره 3096-1365/2/4 هيئت وزيران 1393/07/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 103/5940 وزارت نيرو 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 37 فصل 6 مصوبه شماره 91/6014/ش مورخ 1391/12/22 شوراي اسلامي شهر مشهد 1393/07/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1388/6/2 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه داخلي كانون سردفتران و دفترياران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 29-16 و 1-9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه 22 تهران مصوب 1390/12/1 كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 25 و 82 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 7، 15، 16 بخشنامه شماره 36/363393 مورخ 1387/10/26 دانشگاه آزاد اسلامي 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265 ش‌الف‌د مورخ 1386/01/21 شوراي اسلامي شهر شيراز 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 121606/ت48312/هـ مورخ 1392/07/01 هيئت وزيران 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 11، 12 و 13-4 مورخ 1392/06/26 شوراي پول و اعتبار 1393/06/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 400/4/42031 مورخ 1386/03/16 بنياد شهيد و امور ايثارگران 1393/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 265/ش‌الف‌د مورخ 1386/1/21 شوراي اسلامي شهر شيراز 1393/06/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند 1393/03/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 6684/م/ص مورخ 1390/11/23 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 77 آيين‌نامه اجرايي مدارس 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره بند 9 ماده 2 دستوالعمل شماره 140867/71 مورخ 1391/12/19 رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور 1393/03/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) بخشنامه شماره 14225/934/م مورخ 1392/1/24 سازمان امور مالياتي كشور 1393/02/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7308/ش/ق مورخ 1387/12/20 شوراي اسلامي شهر قم 1393/02/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداران از جنگل‌ها و مراتع 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) باشماره هـ 153965/ت41498 مورخ 1388/08/03 هيئت وزيران 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 951/12372-211 مورخ 1385/4/11 سازمان امور مالياتي كشور 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سيصد و دهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر سبزوار 1393/02/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مورخ 1387/11/27 وزارت امور اقتصاد و دارايي 1393/02/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/06/20 هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز 1393/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 1383/6/11 شوراي اسلامي شهر زرين‌شهر 1393/02/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 4 دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/4/17 سازمان امور مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 223/27635/د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 16373 مورخ 1392/2/11 مديركل انتخابات وزارت كشور 1392/12/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 30 مورخ 1386/6/18 شوراي اسلامي شهر هيدج 1392/11/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1-5 دستورالعمل شماره 21/98185/د مورخ 1389/12/7 دانشگاه پيام نور 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه شماره 258323/ت 47138 مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1368/2/13 و اصلاحات بعدي 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 1/7/2468 مورخ 1390/3/21 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اردبيل 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3/90/3690/س شوراي اسلامي شهر مشهد توسط آقاي مصطفي پارسا به وكالت از شركت مخابرات خراسان 1392/11/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1391 شهرداري ميانه 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره تصويب‌نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي مورخ 1388/5/31 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 21/149891 مورخ 1388/12/18 و 21/147375 مورخ 1389/11/21 شهرداري مشهد 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1026 مورخ 1391/7/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1391/9/1 كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري استان همدان 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 بخشنامه شماره 710/36 مورخ 1378/07/25 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 1392/10/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 19 و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي مصوب 1388/9/1 وزارت بازرگاني 1392/10/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شهرداري تبريز 1392/09/30 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 20272/ت 515 هـ مورخ 1374/01/14 هيئت وزيران 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن موضوع 11 مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1382/7/18 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7278/ص/10/90 مورخ 1390/4/21 شوراي‌عالي بيمه 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن طرح تجهيز و نوسازي اراضي و شاليزاري كشور به شماره 40152009 مصوب معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 47 از تعرفه عوارض سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر همدان 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1/85/01/1017 مورخ 1385/8/11 مديريت امور طرح و برنامه بانك سپه 1392/09/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 141024 مورخ 1391/9/1 اداره روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1392/09/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه شماره 17951/ت47929ي مورخ 1391/2/4 هيئت وزيران (وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست) 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1391/9/27 كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي كرج 1392/09/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبه جلسه هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر مورخ 1387/2/3 1392/09/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 61140/6071 مورخ 1391/12/1 سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري 1392/09/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-3 و رديف 1 از بند 7 و رديف 1 از بند 2-9 طرح جامع شهر گرگان مصوب 1375/2/30 وزارت مسكن و شهرسازي 1392/08/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه اصلاح و متمم بودجه سال 1391 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري مشهد به شماره 3/91/5972/ش مورخ 1391/12/21 شوراي اسلامي شهر مشهد و بودجه سال 1389 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني به شماره 3/694/ش مورخ 1389/2/6 شوراي اسلامي شهر مشهد 1392/08/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلي، مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در سال 88 1392/08/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 309/52051 مورخ 1386/4/16 شوراي اقتصاد 1392/07/16 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 204/89/6524/د مورخ 1389/12/24 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور 1392/07/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آگهي‌هاي استخدام استانداري خوزستان، بخشنامه شماره 200/1709 مورخ 1389/1/25 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، ماده 1 و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موضوع بخشنامه شماره 200/84597 مورخ 1388/9/8 معاونت مذكور، ضميمه تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702 هـ مورخ 1391/9/30 هيئت وزيران 1392/07/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-32-4 از فصل دوم تبصره قسمت (ب) بند 1-47-4 از فصل سوم آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب 1392/07/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد (12) و (32) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ماده (2) و تبصره آن و ماده (10) آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي 1392/07/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 مورخ 1390/11/11 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 بخش اول بخشنامه شماره 2/1 مورخ 1386/11/06 سازمان تأمين اجتماعي 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 24807/3 مورخ 12386/10/2 و ماده 17 مصوبه شماره 39566/3 مورخ 1388/11/14 و مصوبه شماره 89/47712/3 مورخ 1389/11/10 و ماده 23 مصوبه جلسه 388 شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض حق مشرفيت 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 48 و 49 بخش پنجم از فصل 6 تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات شهري همدان در سال 1391 مصوب شوراي شهر همدان 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 32 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 90 و ماده 17 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 91 و صورتجلسه توافق مورخ 1390/12/23 في‌مابين شهرداري ملاير و آْقاي عباس چگيني 1392/07/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده واحده يكصد و سي و چهارمين جلسه مورخ 1387/9/6 شوراي اسلامي شهر لواسان 1392/07/03 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 410/2988 مورخ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خيريه 1392/06/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 223/27635 د مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالياتي 1392/06/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2، 3 و 4 ماده 2 دستوالعمل مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1391/7/10 شوراي‌عالي بورس 1392/06/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص تعيين 5 درصد به‌عنوان عوارض فروش اموال منقول اسقاطي و ضايعاتي 1392/06/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (الف) و (ب) بخشنامه شماره 91/233832 مورخ 1391/3/17 1392/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 صورتجلسه كميته حفظ حقوق بيت‌المال و صيانت از اراضي كشاورزي دولتي شهرستان دشتستان مورخ 1390/10/12 1392/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسات مورخ 1389/11/21 و 1391/5/25 كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري استان قزوين 1392/04/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (الف) و (ب) و تبصره هاي 1 و 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران 1392/04/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه 357 كميسيون ماده شورايعالي و شهرسازي و معماري ايران 1392/04/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه مورخ 1391/6/1 شهرداري رودسر 1392/04/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ز) دستورالعمل شماره 91/310/1894 مورخ 1391/4/18 سازمان توسعه تجارت ايران 1392/03/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي ذيل رديف 1 دستور العمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حقظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385/08/01 1392/03/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 قسمت (الف) تصميم تبيين و شفاف‌سازي ضوابط برقراري امتياز سنوات خدمت، ارتقاء رتبه و گروه تشويقي كاركنان موضوع ابلاغ‌نامه شماره 2010/37187 سازمان تأمين اجتماعي 1392/03/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3-1-5 طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان 1392/03/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 و تبصره‌هاي آن از مصوبه مورخ 1388/1/24 شوراي اسلامي شهر راور 1392/02/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 256825/ت 4565 هـ مورخ 1390/12/28 هيئت وزيران 1392/02/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 10 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر خرم آباد مورخ 1391/5/25 1392/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه مورخ 1389/01/29 كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري اصفهان 1392/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16 صورت جلسه مورخ 1375/11/14 كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران شهر اصفهان 1392/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه شماره 25082ت/33994/ك مورخ 1385/04/06 هيئت وزيران 1392/02/10 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 90/3/438/2 مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر تهران 1392/02/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 179 شهرداري قزوين 1391/12/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-66-4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق 1391/12/20 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1080  
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-