عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10987654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاعيه سازمان امور مالياتي توسط خانم فاطمه لطافت 1390/08/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) صورتجلسه مورخ 88/03/12 شصت و هفتمين جلسه كميسيون نظارت بازرگاني تهران توسط آقاي احمد آقابزرگي 1390/08/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (1) و (2) ماده (18) تعرفه عوارض محلس سال 1389 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل توسط آقاي ايوب بهادر به وكالت از آقاي اياز احمدي 1390/08/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) بخشنامه شماره 1803/70599 مورخ 87/08/05 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور توسط آقاي مرتضي اصغري 1390/08/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (18) مصوبه شماره 304547/ش/ت مورخ 88/11/15 شوراي اسلامي تبريز توسط شركت مادرتخصصي فرودگاه هاي كشور 1390/04/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1) شق (الف) از تعرفه هاي تلفن همراه توسط آقاي احسان دوستاني هنديجاني 1390/04/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (2) ذيل تبصره (2) ماده (24) تعرفه عوارض محلي شهر تبريز توسط آقاي محمدباقر فروتن سرائي 1390/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (2) مصوبه شماره 3/5/87/2538/س مورخ 87/10/15 شوراي اسلامي شهرتوسط خانم عشرت اميري صفات 1390/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3106 2 ش مورخ 830718 شوراي اسلامي شهر توسط خانم سيده مرضيه منزوي 1390/03/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (4) و تبصره هاي ذيل آن از مصوبه شماره 14330 ت 52399 مورخ 80/04/04 هيئت وزيران توسط خانم معصومه موسي زاده حقيقي و سهيلا كمالي دشت ارژنه 1390/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 37689 مورخ 870423 سازمان امور مالياتي كشور و مصوبه شماره 194822 ت 37363 هـ مورخ 861220 هيئت وزيران توسط شركت ايران ملاس 1390/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه 34 شوراي عالي نظام پزشكي مورخ 86/06/10 توسط آقاي سيدروح الله ميرلوحي حسن آبادي 1390/03/18 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (69) آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي توسط آقاي سمير محمودي نژاد 1390/03/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تذكر ذيل بند (2) اطلاعيه شماره (15) مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط آقاي سعيد زماني 1390/03/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 دستورالعمل شماره 200/72824 مورخ 1388/11/13 سازمان امور مالياتي 1390/03/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (3) مصوبه كميسيون ماده (5) قانون مسكن و شهرسازي مورخ 81/03/30 استان آذربايجان غربي توسط خانم هاجر پهلواني و غيره 1390/02/14 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 3628 مورخ 810923 توسط آقاي مهدي به آبادي 1390/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (14) آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب توسط آقاي ابوالفضل صفري 1390/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (42) مصوبه كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مستقر در اصفهان) مورخ 850224 توسط آقاي رضا طرق رودي 1390/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (2) اصلاحي مصوبه دومين جلسه كارگروه زمين خواري (موضوع نامه شماره 4785 مورخ 89/02/21 معاون نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي، حوزه معاون اول رياست جمهوري) توسط نماينده ولي فقيه و سرپرست 1390/02/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 191 56 401 6 ط . ت مورخ 73/4/17 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح توسط آقاي محمدرضا كرمي پور 1390/02/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 28141 ح م 3 مورخ 70/10/09 هيئت عالي گزينش توسط آقاي امير اسلامي و غيره 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره هاي (1) و (2) ماده (29) آيين‌نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق (موضوع تصويب‌نامه شماره 44065 ت 29364 هـ مورخ 820807 هيئت وزيران) توسط آقاي رحيم اقدم 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 1223883 492 مورخ 850929 و 211476 ت 39317 هـ مورخ 861226 هيئت وزيران توسط آقاي عليرضا دستيگردي 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 15 بخش چهارم بخشنامه شماره يك مشترك فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي توسط سيد اصغر ميرهاديان دولت آبادي 1390/02/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 86/27543/8مورخ 87/03/20 جلسه 95 شوراي شهر گرگان توسط آقاي مهدي به آبادي 1390/01/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصدو چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/3/867/8 مورخ 1387/11/9 توسط آقاي مهدي به آبادي 1389/12/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 4 و 12 مصوبه شماره 621 مورخ 1388/11/11شوراي اسلامي شهرستان طرقبه 1389/12/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره (2) ماده (7) آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ كزاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 68/12/13 توسط آقاي اسماعيل شهنائي 1389/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي 1389/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 10277/ت22797ك مورخ 1379/03/17 هيئت وزيران 1389/12/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34/19209 مورخ 1386/09/20 مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خانوم معصومه دلشاد 1389/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/10/10 كميته فني كميسيون ماده پنج شهر اراك در قسمت اختصاص 35 درصد يا 45 درصد از زمين متقاضيان احداث بنا كه سند املاك آنها باغ مي‌باشند توسط خانم شكوفه ساده خو 1389/11/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند هاي 1-2 و 1-3 از قسمت 4-10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز 1389/08/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 55 ماده يك مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 1388/11/11 شوراي اسلامي شهر مرند 1389/08/11 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 2/302/02/4/م مورخ 1380/1/26 و شماره 2/302/02/37/م مورخ 1385/9/13 سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1389/08/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير ماده 16 آيين‌‌نامه ضابطه ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات مصوب 1387/09/11 رئيس قوه قضائيه 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه شماره 43850/27035 مورخ 1389/02/08 هيئت وزيران 1389/08/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل ، خانواده ها و ساير كاركنان مصوب 1379 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند(ب) ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط آقاي حسين هاشمي حسين آبادي 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 7624/ت21466ه مورخ 1379/2/31 هيئت وزيران قربانعلي سازگاري 1389/08/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 52133ت29745ه مورخ 1382/9/18 هيئت وزيران توسط آقاي لفته موسائيان جبار و عليرضا سايبان خيرآبادي و محمد كعابي حميدي 1389/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 32055/10 مورخ 1385/05/29 مدير منابع آب ايران 1389/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11-2 از مصوبه شماره 9495/ت24465 مورخ 1381/3/5 هيئت وزيران توسط آقاي داود براتي 1389/07/21 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 14991-86مورخ1386/12/19شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي 1389/07/17 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 1386/04/31 سازمان تعزيرات حكومتي 1389/07/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 122، 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي موضوع تصويب‌نامه شماره 31940 مورخ 1364/05/15 1389/05/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 1389/04/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 14222-15/1/3/س مورخ 1387/9/16 مدير كل امور اوقافي و آقاي محمد حسن جوادي نيز به شرح دادخواست و لايحه تكميلي آن ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 32869 مورخ 1386/12/28 معاون اداري، مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخيريه 1389/04/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان توسط خانم گيتي مير جمالي 1389/04/22 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1387/09/17 هيئت وزيران 1389/04/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن استفسار در خصوص جمع بين تفسير اصل‌ يكصد و هفتاد قانون اساسي و عمل به تبصره ماده (19) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 توسط رئيس ديوان عدالت اداري 1389/04/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند(6) صورتجلسه مورخ 1384/03/07 شهرداري اصفهان 1389/04/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره هاي يك و 2 ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365 توسط خانم زهرا ارداقي 1389/04/09 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 52 مورخ 1379/6/27 شوراي اسلامي شهر دامغان 1389/03/31 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 480500/ت115 مورخ 1367/3/3 هيئت وزيران توسط آقاي محمدرضا دلاوري 1389/03/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 42 تعرفه عوارض آماده سازي، كسري متراژ ، سيال و ذخيره شهري و ذخيره خدمات و جلب نظر يا تغيير كاربري و حق الارض و ايجاد درب مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل 1389/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه اجرايي ماده 32،31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري موضوع بخشنامه شماره 1/84/2790 مورخ 1384/3/7 رياست محترم قوه قضائيه توسط آقايان ابراهيم سوقندي و محمد رمضاني 1389/03/10 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 232/269/19032 مورخ 1388/2/23 سازمان امور مالياتي 1389/03/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 4052/27713 مورخ 1384/04/17 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 1389/03/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 201 جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز 1389/03/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 16635 مورخ 87/2/29، سازمان امور مالياتي كشور 1389/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره يك ماده 15 آيين‌نامه اجرايي تخليه و فروش خانه هاي سازماني 1389/02/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون كار و الحاق يك تبصره به آن 1389/02/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21/51/17/501/02/63 مورخ 1380/08/07 نيروي انتظامي با اصل برائت و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و تعدادي ازآيات قرآن كريم 1389/02/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 6184/ش/ق مورخ 87/11/8 رئيس شوراي اسلامي شهر قم و صورتجلسه كميسيون تعيين بهاي خدمات تفكيك اراضي موضوع اصلاح تبصره هاي يك و دوماده 24-6 تعرفه عوارض مصوب 1385/6/5 1389/02/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه هاي شماره 2596/28974-211 مورخ 1385/7/24 و 17988 مورخ 1386/7/15 سازمان امور مالياتي كشور توسط آقاي عبدالرزاق جامي فروشاني 1389/02/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 3/3/9720 مورخ 87/8/9 مدير بيمه هاي اتومبيل وشخص ثالث شركت سهامي بيمه ايران توسط آقاي نورالله رحمت پور 1389/02/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 50 مورخ 1386/10/05 سازمان تامين اجتماعي توسط خانم فاطمه محمدي 1389/02/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 1/84/2790 مورخ 1384/3/7 و 1/85/19464 مورخ 1385/11/25 توسط آقاي حميد نصرالهي پري 1389/02/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از بند الف مصوبه شماره 204408/ت41717هـ مورخ 1387/11/7 هيئت وزيران توسط آقايان غلامرضا شريفي و حميد رضا زارعيان 1389/02/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخش (الف) و بند يك الي 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 مورخ 1383/11/8 شوراي اسلامي شهر گرگان 1389/01/22 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي يك الي 6 ماده 32 آِيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف وامور خيريه توسط آقاي رحيم قهرمانزاده اقدم 1388/12/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 12 و تبصره 2 ماده 33 و بندهاي 1الي 6 ماده 33 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1356/2/10 هيئت وزيران توسط آقاي رحيم قهرمان زاده اقدم 1388/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان آن و نوادگان اناث مصوب 1363 1388/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6-2 دستورالعمل «چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني » وزارت آموزش و پرورش 1388/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 1-32-4 و 2-23-4 آيين‌نامه عملياتي و ضوابط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب توسط 1- آقاي سعيد روا 2- سيد محمود سروري 1388/12/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21/51/10/602/02/203 مورخ 1380/06/04 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1388/06/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخه 1385/12/26 شوراي پول و اعتبار 1388/06/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير بخشنامه شماره 265/29015 مورخ 1387/3/29 مدير كل هماهنگي و نظارت آرد و نان توسط اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي و دامداران استان آذربايجان غربي 1388/05/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 9 آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371/12/16 هيئت وزيران توسط آقاي طاها يزداني 1388/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي يك،4،3 و 5 ماده 25 آيين‌نامه كميسيون عفو ، تخفيف و تبديل مجازات مصوب 1387/05/16 رياست محترم قضائيه 1388/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 نامه شماره 551/35/3285 مورخ 1385/07/15 سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي 1388/05/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌هاي ثبتي 1388/05/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 11 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي فني و حرفه اي آزاد 1388/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه يكصدو هفدهمين جلسه مورخ 1387/3/4 شوراي نظارت بر آموزشگاه هاي علمي آزاد تقويتي كنكور و زبان خارجه 1388/04/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 11 آيين‌نامه قانون توزيع عادلانه آب توسط آقاي رضا احمدي 1388/02/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره هاي يك، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه يكصد و هجدهمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط آقاي حسين عظيمي با كالت آقاي وحيد بيات مختاري 1387/12/07 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 86/1/29459 مورخ 1386/5/9 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري توسط خانم فرحناز آراء نعمتيان 1387/12/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 19108 مورخ 1377/5/12 و ذيل نامه شماره 38004 مورخ 1376/11/6 مدير كل مزد و بهره وري وزارت كار و امور اجتماعي توسط اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر 1387/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره يك بند 3 از طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 توسط آقاي راشد ساوالانيان 1387/10/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 16 آيين‌نامه تفاضا و اشتراك تلفن ثابت 1387/10/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 45/2 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي 1387/10/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه صد و چهل و دومين جلسه شوراي اسلامي گرگان (موضوع اخذ عام المنفعه) توسط آقاي محمد خسروي 1387/10/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1381/9/26 شوراي اسلامي شهر الوند 1387/09/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 بخشنامه شماره 1800/108457 مورخ 1384/06/16 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 62/019/761 مورخ 1386/2/18 بانك كشاورزي 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك صورتجلسه شماره 1/2/5531/د مورخ 1386/03/27 و بند 5 صورتجلسه مورخ 1385/11/25 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كارگروه ساماندهي نمك اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارو 1387/06/03 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 بخشنامه شماره 33056/800 مورخ 1369/11/2 وزارت نيرو 1387/04/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1374 1387/04/10 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >10987654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-