شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1/563/م مورخ 1387/6/5 شوراي تأمين شهرستان ابهر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/07/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/07 گزارش کارشناسی  
1398/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-