عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10987654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن ممنوعيت از معافيت تحصيلى موضوع بخشنامه شماره 57 ـ 34 ـ 03 ـ 402 مورخ 1376/11/14 معاونت وظيفه عمومى ناجا 1381/04/08 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1381/03/22 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 35161/ 34/ 1 مورخ 7/ 1/ 1380 سازمان ثبت اسناد املاك كشور 1381/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1636/ ه مورخ 30/ 4/ 1380 سازمان ملى زمين و مسكن 1381/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‏نامه هماهنگى اقدامات عمرانى مؤسساتى كه خدمات آنها داخل محدوده شهرها و مستلزم حفارى معابر و احداث تأسيسات مى‏باشد 1381/03/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاى 1ـ33ـ4 و 2ـ33ـ4 از آيين‏نامه عملياتى و شرايط عمومى تعرفه‏هاى آب و فاضلاب 1380/11/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1/3/34/1835 مورخ 1366/2/9 وزارت كشور 1380/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 1360/3/13، 1360/12/5 و 1363/9/16 شوراى نظارت بر گسترش شهر تهران 1380/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21698/2/33 مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگى 1380/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 501/ 5722/ 123 مورخ 1374/9/19 معاون وزير در آب و فاضلاب شهرى 1380/10/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 2/ 34/ 3/ 85568 مورخ 8/ 5/ 1376 وزير كشور 1380/10/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه صدور جواز وكالت اتفاقى (موقت) به شماره 2114/ 78/ 1 1380/10/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1ـ2ـ5 از طرح تفصيلى شهر قزوين (مصوب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالى شهرسازى و معمارى) در انطباق 1380/10/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 1379/3/3 شوراى آموزش دانشگاه تربيت مدرس 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 30380/ 52 مورخ 28 /8/ 1375 سازمان تأمين اجتماعى 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه نحوه ترتيب وصول ‏پذيره و اهدايى (مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران) 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16 مصوبه مورخ 14/ 11/ 1375 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران در اصفهان 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 29090/ 5013 مورخ 5/ 8 / 1378 سازمان تأمين اجتماعى 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن سازمان حمل و نقل و پايانه‏هاى كشور 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7390/421 مورخ 1377/8/5 وزير نيرو 1380/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 5/ 11 /1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه 76 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب شرايط داوطلبان از دفترچه آزمون فرهنگيان سال 79 سازمان مديريت و برنامه‏ريزى 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1ـ1 دستورالعمل شماره 21985/ 36 مورخ 27/ 9/ 1379 مركز آموزش مديريت دولتى 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 3350/ 3 مورخ 22/ 3/ 1379 شركت بيمه ايران 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 146 و ماده 147 از مجموعه قوانين و مقررات سربازان وظيفه (كتاب سرباز) 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعملهاى شماره 1/76/12333 مورخ 1376/7/13 قوه قضائيه 1380/07/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 3 /10/ 1369 شورايعالى شهرسازى و معمارى 1380/04/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6872 مورخ 7/ 3/ 1379 سازمان مسكن و شهرسازى آذربايجان‏شرقى 1380/04/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‏هاى شماره 2301 /116 مورخ 9/ 2/ 1377 و شماره 11415 مورخ 23 /6/ 1377 معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 1380/04/05 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مواد 2، 3، 5 و 9 آيين‏نامه اجرايى ماده 4 قانون اعطاى امتيازات ايثارگرى و اشتغال در مناطق جنگى و جنگزده به كارگران مشمول قانون كار 1380/04/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 24817ـ52 مورخ 1377/11/24 مدير كل درآمد سازمان تأمين اجتماعى 1380/02/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/7/5 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 1380/02/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2604/ 34/ 3 / 18324 مورخ 12/ 9/ 1377 معاون فرهنگى، امور عمرانى وزارت كشور 1380/02/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 الحاقى به آيين‏نامه اجرايى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 1379/12/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 100/ 30/ 39361 مورخ 20/ 12/ 1378 وزارت نيرو در خصوص شرايط عمومى تعرفه‏هاى برق 1379/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصد و هشتاد و دومين جلسه شورايعالى برنامه‏ريزى وزارت فرهنگ و آموزش‏عالى 1379/10/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و آب و اراضى موقوفه مصوب 3/ 2/ 1374 هيئت وزيران 1379/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره بهاى خوابگاههاى دانشجويى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى 1379/10/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال تبصره 1 بند «الف» مصوبه شماره 52373/ت 15649/ه مورخ 11/ 8/ 1377 هيئت وزيران 1379/10/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 26/ 11 /1376 كميسيون نظارت بر سازمانهاى صنفى فرخ شهر 1379/09/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فراز 4 ذيل بند ب شرايط ضمن عقد مندرج در سندهاى ازدواج مصوب شورايعالى قضايى 1379/06/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1/1 مصوبه مورخ 1377/8/23 شورايعالى بيمه عمر و حوادث 1379/06/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند ث ماده 6 آيين‏نامه اجرايى قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون تمركز امور مربوط به تاكسيرانى شهر تهران 1379/04/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بند 2 مصوبه شناسنامه ساختمانى تصويبى وزارت كشور 1379/04/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شورايعالى شهرسازى در تعيين فضاى سبزكنار جاده كمربندى قائم شهر 1379/03/22 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1378/12/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت 531/ه مورخ 28/ 12/ 1369 هيئت وزيران 1378/12/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 21/ 5/ 1378 شوراى اسلامى شهر تهران در خصوص تصويب اساسنامه سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران 1378/12/05 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7ـ4 ضوابط شرح تفصيلى شهر اروميه (مصوب 5/ 5/ 1373 شورايعالى شهرسازى 1378/08/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1097/ 60 مورخ 29 /6/ 1374 بانك مركزى 1378/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 100/155م مورخ 1375/1/26 نماينده ولى فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه 1378/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه‏هاى شماره 52166 مورخ 1377/8/11 و 52373 مورخ 1377/8/11 هيئت وزيران 1378/07/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 17 صورتجلسه شماره 208 مورخ 18/ 11/ 1361 شوراى طرح و بررسى شهردارى تهران 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال قسمت أخير بخشنامه شماره 10/سا 10625 مورخ 1376/5/4 بانك ملى ايران 1378/07/04 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1009 مورخ 78/1/24 بانك مركزي توسط شركت تجارتي ايل 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شركت مخابرات در قسمتي كه حداقل كاركرد ماهانه يك خط تلفن را معادل 100 پالس تلفن شهري (بند 3 صورتجلسه شماره 172 مورخ 76/11/18 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت مخابرات ايران قرار داده است 1378/07/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 594 مورخ 1368/7/24 سازمان تامين اجتماعي 1378/06/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 2 و 4 (و تبصره آن) آيين‏نامه اجرايى بند «ه» تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1378/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك ماده 3 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه مصوب 1374/2/3هيئت وزيران 1378/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 34/182 مورخ 1375/3/26 شوراى اقتصاد 1378/01/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 آيين‏نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى 1377/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن عملكرد وزارت كشور در اجراى لايحه قانون مالكيت و بهره بردارى از اراضى واقع در آبخور سد دز و الغاى قراردادهاى كشت و صنعت 1377/10/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 اصلاحى آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران (مصوب 1376 رئيس قوه قضائيه) 1377/08/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ذيل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/ 7/ 1365 دبير كل سازمان امور ادارى و استخدامى 1377/08/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د بخشنامه شماره 111/م ح/34 مورخ 14/ 12/ 1373 شوراى اقتصاد 1377/06/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 8040/ 3003 مورخ 19/ 6 /1375 اداره كل بيمه 1377/05/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا 1377/05/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن در مورد بندهاى (د) و (و) الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا (مصوب 1355 وزارت دادگسترى) 1377/03/03 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن 51 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1377/03/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 با شرع انور و اظهارنظر در مورد دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 249 آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى مصوب 1355/4/6 وزارت دادگسترى 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 65678/ 8889/ 811 مورخ 13/ 12/ 1370 شهردار تهران 1376/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 10/ 5/ 1374 معاون اجرايى قوه قضائيه 1376/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1616/61 مورخ 14/ 10/ 1370 و دستورالعمل شماره 1581 مورخ 5/ 2/ 1371 بانك مركزى جمهورى اسلامى 1376/05/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده28 آيين‏نامه اجرايى آموزش و پرورش همگانى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 14189 مورخ 3/ 10/ 1373 سازمان حمايت از مصرف‏كنندگان 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 15/22 مورخ 1374/1/8 وزير دادگسترى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه مورخ 5/ 12/ 1366 شوراى آموزش پزشكى و تخصصى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 14437-4/30 مورخ 19/ 12/ 1371 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1376/04/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 آيين‏نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 30 /9/ 1365 هيئت وزيران) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه 182 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران اسناد رسمى (مصوب 24/ 9/ 1373 رئيس قوه قضائيه) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1051/ 60 مورخ 5/ 4/ 1374 بانك مركزى 1376/04/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 1 و مواد 8 و 11 آيين‏نامه حمل و نقل وسايل درون شهرى سازمان اتوبوسرانى بوشهر 1376/04/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى 1376/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 57/ 23352 مورخ 17 /6/ 1366 شهردارى تبريز 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د مصوبه شماره 111/م خ/34 مورخ 1373/12/14 شوراى اقتصاد 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6543/3/آ مورخ 25 /9/ 1374 (مصوب چهل و سومين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى) 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 نظريه شماره 30/5/3941 مورخ 1368/4/30 مدير كل دفتر فنى مالياتى وزارت امور اقتصاد و دارايى 1375/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 از بخش دوم دستورالعمل مورد شكايت شركت تعاونى مسكن جهاد سازندگى استان مازندران 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 3442/ 4/ 30 مورخ 6/ 2 /1369 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 41 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1885/ 6 ـ 18/ 2/ 69 معاون امور درمان وزارت بهداشت 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 421/م مورخ 1373/2/21 وزارت امور اقتصادى 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 دستورالعمل شماره 84353ـ1208 مورخ 26/ 1 /1372 معاون راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل و نيروى انتظامى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 844/ 111 مورخ 21/ 5/ 1369 هيئت مديره شركت مخابرات ايران 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 1/161 مورخ 1372/4/4 وزير مسكن و شهرسازى و شهرسازى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دريافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آيين‏نامه بدون وجود قانون از مرجع صلاحيت‏دار 1374/10/13 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >10987654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-