عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312117654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه انتخاب شهردار تهران مصوب 1400/5/17 شوراي اسلامي شهر تهران 1401/11/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 27 دستورالعمل تفكيك آپارتمان‌ها مورخ 1382/5/20 رييس سازمان ثبت املاك 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 147- 80/7/1، 157- 80/9/17 و 222- 1381/9/4 شوراي اسلامي شهر اهواز 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 و تبصره بند 1 مصوبه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هيئت وزيران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي در سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 99/7/16 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه افزايش كرايه تاكسي براي اجرا در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرستان شاهرود 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 15 آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي، تاريخي منقول مجاز مصوب 1384/5/10 هيئت وزيران 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 11، 12، 13، 14، 15، ماده 6 ضابطه اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت مزاياي انگيزشي كاركنان سازمان تامين اجتماعي 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 342/361 مورخ 1397/2/15 شوراي اسلامي شهر كرسف 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 99/10/8 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه به شماره 46287/ت5862هـ مورخ 1400/4/28 هيئت وزيران 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1400/220/19971/ص مورخ 1400/7/12 اداره كل راه و شهرسازي استان تهران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-5 ماده 5 ضوابط استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 1399/4/30 و تبصره بند 7 و بند 5-2 از ماده 5 و بند 6-6-7 از ماده 7 دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدام متمركز سازمان تامين اجتماعي سال 1399 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه 47658/ت 59019هـ مورخ 1400/5/5 هيئت وزيران و تصويب‌نامه شماره 17985/81817هـ مورخ 1377/12/26 هيئت وزيران 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 9019/1931/3001 مورخ 1397/10/6 شوراي حفظ حقوق بيت‌المال فارس 1401/11/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن فراز دوم تصويب‌نامه هيئت وزيران به شماره 96223/ت 54359 هـ مورخ 1396/8/6 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1387/7/27 سازمان امور مالياتي كشور 1401/11/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه كميسيون مركزي امور ايثارگران (وزارت جهاد كشاورزي) موضوع جلسه شماره 385 مورخ 1396/9/27 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 قسمت تعاريف تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري وحيديه 1401/11/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 33 مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1399/6/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران استان زنجان 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مفاد تبصره (1) ماده 13 الحاقي به آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ج.ا.ا مصوبه 1400/2/26 به شماره 19732/ت53994هـ 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 33 مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر زنجان مورخ 1399/6/23 1401/10/27 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 اصلاح آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها و... 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اصلاحيه بند خ ماده يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101هـ مورخ 1382/12/18 هيئت وزيران 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي مصوب 1397/3/2 هيئت وزيران 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد مصوبه سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-1-4 ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا و رعايت پاركينگ طرح تفصيلي يزد 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري بوكان 1401/09/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 ماده 23 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين در سال 1399 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فصل بيست و دوم از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري فيروزكوه 1401/09/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6-3 ماده 2 و بند 2 ماده 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1401/09/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 51، 47، 41 و 39 از تعرفه عوارض سال‌هاي 1395 الي 1398 شهرداري همدان 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1390 1401/09/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/82019 مورخ 1399/4/3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 صورتجلسه شماره 161- 1399/2/22 شوراي اسلامي شهر اراك 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 بخشنامه شماره 7821- 1389/5/2 سازمان امور مالياتي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/14- 1398/5/16 دادستان كل كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 53 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره 89244/ت34764ك مورخ 87/6/3 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 10 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 1349/12/27 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 شوراي اسلامي شهر مشهد 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2/13 ابلاغيه نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبركه با شماره 1083984 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه چهارصد و نودمين جلسه شوراي اسلامي شهر رشت مورخ 1391/9/1 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 72225/320 مورخ 1399/6/15 دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هيئت وزيران شماره 28253/ت 57542هـ مورخ 1400/4/8 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 جلسه شماره 24/هـ/96 مورخ 1396/7/16 هيئت عامل بيمه مركزي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 آيين‌نامه مبارزه با بيماري‌هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها مصوب 1390/12/7 هيئت وزيران 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 543420 مورخ 1398/9/25 سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 18 ماده 2 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري سال 1400 شهرداري گرگان 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 5 آيين‌نامه خريد، نگهداري، عرضه سهام خزانه مصوب 1394/4/15 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تعرفه شماره (3-2) با كد 110202 سال 1399 شهرداري بيرجند 1401/08/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/140 مورخ 1398/5/16 دادستاني كل كشور 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3475 مورخ 1387/3/8 شوراي اسلامي شهر سبزوار 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تفت جلسه 126 مورخ 1399/10/2 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 و دستورالعمل اجرايي آن به شماره 202/97/1653- 1397/3/1 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 82 آيين‌نامه دادرسي كار مصوب 1397/11/7 وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 1401/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 2201-1390/2/3 شهرداري سبزوار 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند 3-2 مصوبه مورخ 1388/1/31 شوراي عالي معماري و شهرسازي 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 60/20882 مورخ 1397/8/9 شوراي عالي معادن 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 118136/ت58341هـ هيئت وزيران 1401/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ج) مصوبه شماره 80/30622 مورخ 1400/3/11 چهل و هشتمين نشست هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب ‌و ‌كار وزارت امور اقتصاد و دارايي 1401/06/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (5) ماده 4 و بند (ب) ماده 5 و تبصره يك همان ماده از آيين‌نامه استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري مصوب 1395/6/30 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابلاغيه شماره 101/98/117919 مورخ 1398/12/24 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل‌هاي شماره 43706 مورخ 1396/11/28، 43822 مورخ 1397/1/26 و 43871 مورخ 1397/2/18 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 1000/99/897 مورخ 1399/1/10 سازمان تامين اجتماعي 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي به شماره 54/ش/ع مصوب شوراي عالي ثبت احوال مورخ 1380/7/5 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل «تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي» به شماره /3/43102/د - 1393/08/19 مصوب معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 18، 8، 5 و بند (الف) و تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع مصوبه شماره 51520/ت53204 هـ - 1395/5/3 هيئت وزيران 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 و تبصره ماده 8 دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي مصوب 1227 جلسه مورخ 1395/10/14 شوراي پول و اعتبار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) ماده 2 آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب با شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 مصوب شوراي عالي اجراي سياست كلي اصل 44 قانون اساسي و كل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام‌الشمول هيئت واگذاري موضوع ماده 39 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورخ 1389/8/22 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) ماده 3 آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها به شماره 63/2/196514/210678 - 1387/12/20 مصوب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 160/2686/15898 - 1399/7/16 شوراي اسلامي شهر تهران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مورد عمل براي سال 1399 و ماده 11 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مورد عمل براي سال 1400 شوراي اسلامي شهر اراك 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن 1- كل بخشنامه شماره 97/186717 - 1397/6/1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 2- كل بخشنامه شماره 98/51691 - 1398/2/21 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 3- كل بخشنامه شماره 98/163575 - 1398/5/14 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 4- بخشنامه شماره 9000/21818/1398/140 - 1398/6/3 دادستان كل كشور 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 60/165350 - 1399/7/7 رييس مركز اصناف و بازرگانان ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/06/01 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 28 آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مصوب 1393/12/16 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16-1-2 از آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 دستورالعمل انتشار اوراق رهني مورخ 1394/9/24 و ماده 26 دستورالعمل انتشار خريد دين مصوب 1396/4/4 و ماده 28 دستورالعمل انتشار اوراق بيمه اتكايي مورخ 1397/9/21 و ماده 13 دستورالعمل انتشار اوراق جعاله مصوب 1397/2/26 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1390/4/27 هيئت وزيران 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخش دوم تبصره 2 ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزش و پرورش غيردولتي مصوب 1398/5/2 هيئت وزيران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 تصويب‌نامه شماره 79918/ت56509هـ - 1398/6/30 هيئت وزيران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن جدول ماده 18 و تبصره‌هاي 3، 2 اين ماده از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري تبريز 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 91/243383 - 1391/12/12 رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط 1401/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن 1- تبصره 2 از بند 3-1-2 بخش 3-1 ماده 3 2- بند 3-1-5 از بخش 3-1 ماده 3 3- قسمتي از رديف 4-1-1-2 بند 4-1-1 بخش 4-1 ماده 4 4- تذكر 8 از ماده 7 آيين‌نامه استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1389/6/30 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن 1- بندهاي 14، 13، 4 از ماده 34 تعرفه و عوارض محلي سال 1395 2- بندهاي 13 و 4 قسمت (الف) از ماده 34 تعرفه و عوارض محلي سال 1396 3- بندهاي 29-1-2، 29-1-10 و 29-1-11 ماده 29 از تعرفه عوارض محلي سال 1397 4- بند 1-11-27 ماده 27 تعرفه و عوارض محلي سال 1398 شهرداري تبريز 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 130 و 119 آيين دادرسي كار 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري بهاباد براي اجرا در سال 1397 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري نير 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري شهر ندوشن 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 61129/ت55056هـ - 1397/5/10 و اصلاحيه آن به شماره 160045/ت55692هـ - 1397/12/21 هيئت وزيران 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت‌هاي 6-1 ماده 6 و 9-2 ماده 9 شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده يك اصلاحي 1382/8/4 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن 1- ماده 2 آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري 2- بند 2 دويست و هشتاد و چهارمين جلسه هيئت واگذاري مورخ 1393/3/24 3- بند 6 سيصد و پنجمين جلسه هيئت واگذاري مورخ 1394/6/21 4- بند 4 سيصد و هفتمين جلسه هيئت واگذاري مورخ 1394/8/30 5- مصوبه جلسه مورخ 1394/10/26 1401/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از بند 5 صورتجلسه هيئت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات يهداشتي درماني اردبيل مورخ 1393/2/21 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل مصوبه شماره 1147/12/1 مورخ 1376/12/5 شوراي عالي اداري كشور 1401/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه مورخ 1398/3/22 1401/04/15 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 20 بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936- 1394/10/29 گمرك جمهوري اسلامي ايران 1401/04/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 71/1/64006- 1399/7/3 استانداري كرمانشاه 1401/04/15 ساير
تعداد كل رديف : 1257  
v  >1312117654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-