عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >21<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان 1392/11/09
استعلام در خصوص ماده واحده تشكيلات شوراي نگهبان مصوب 1377 1391/11/11
استعلام در خصوص مرجع امور روانشناسي در كشور 1391/09/07
استعلام در خصوص مرجع وضع و بررسي استانداردهاي بهداشتي 1391/05/12
استعلام در خصوص معافيت مالياتي سازمان صنايع دفاع 1391/02/05
استعلام در خصوص وضعيت قانوني اشخاص داراي تابعيت مضاعف 1390/12/27
استعلام در خصوص تأثير آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 1383/11/07
استعلام در خصوص صلاحيت شوراي شهر جهت تعيين عوارض 1383/04/14
استعلام در خصوص صلاحيت رئيس مجلس در صورت صدور مصوبه هيئت وزيران مبني بر تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور 1382/01/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با اصل 127 قانون اساسي 1380/07/05
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با قانون اساسي 1380/02/18
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/09/03
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1379/03/04
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/03/04
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/02/11
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1379/01/16
استعلام در خصوص ماليات بر درآمد موقوفات خاص در نامه سازمان اوقاف و امور خيريه مورخ 78/02/12 1378/06/27
استعلام در خصوص برداشت شوراي نگهبان از طرح تقسيم استان خراسان 1378/06/21
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1378/04/07
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي 1377/12/03
استعلام در خصوص درخواست بررسي لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب شوراي انقلاب از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1377/09/18
استعلام در خصوص علت رد صلاحيت يكي از نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان رهبري 1377/09/11
استعلام در خصوص درخواست اظهارنظر شرعي صريح در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري 1376/04/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 44 و 53 قانون اساسي 1376/03/10
استعلام در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي 1375/08/19
استعلام در خصوص صلاحيت هيئت وزيران در تصويب آيين‌نامه 1375/08/02
استعلام در خصوص زمان افتتاح مجلس 1375/03/07
استعلام در خصوص لزوم استعفاي شهرداران مناطق شهري جهت كانديداتوري نمايندگي مجلس 1374/11/15
استعلام در خصوص صلاحيت مجلس نسبت به تقنين در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1374/06/26
استعلام در خصوص درخواست بررسي لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي‌ از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1374/06/20
استعلام در خصوص درخواست اصلاح قانون و تأكيد بر عدم شمول اراضي موات بر اراضي موقوفه 1374/06/15
استعلام در خصوص شمول قوانين مربوط به آب و اراضي نسبت به موقوفات 1374/06/11
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 125 و 139 قانون اساسي 1374/05/18
استعلام در خصوص امكان تأييد گزينشي پيروان حضرت يحيي (ع) 1374/04/22
استعلام در خصوص حدود صلاحيت نماينده ويژه رئيس جمهور 1374/01/16
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي 1373/12/20
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1373/09/16
استعلام در خصوص استفسار در مورد شمول اصل 35 بر مراجعي غير از دادگاه 1373/04/29
استعلام در خصوص نهاد متناظر شوراي نگهبان در ساير كشورها 1373/03/25
استعلام در خصوص عضويت غير وزير در كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي 1372/11/06
استعلام در خصوص استمرار اشتغال نمايندگان مجلس در مشاغل آموزشي دانشگاهي 1371/06/01
استعلام در خصوص نقض قوانين دائم توسط قوانين بودجه سالانه 1370/12/28
استعلام در خصوص درخواست اصلاح قانون از شوراي نگهبان 1370/12/27
استعلام در خصوص امكان تأييد گزينشي افراد وابسته يا همفكر به برخي از گروه‌ها، مسلكها و فِرَق مذهبي‌ 1370/08/13
استعلام در خصوص توضيح در مورد طرح قانوني نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت‌ 1370/03/04
استعلام در خصوص ضرورت بررسي شرعي قوانين قابل اجراي رژيم گذشته 1369/10/09
استعلام در خصوص تفسيري بودن برخي از نظرات شوراي نگهبان 1369/10/06
استعلام د ر خصوص اصل يكصد و هشتم قانون اساسي 1369/07/09
استعلام در خصوص جايگاه قانوني كميته امداد امام خميني (ره) 1368/09/22
استعلام در خصوص نحوه وضع قانون در خصوص بنياد مستضعفان و جانبازان 1368/09/22
استعلام در خصوص استمرار اشتغال نمايندگان مجلس در مناصب آموزشي دانشگاه‌ها 1367/07/05
استعلام در خصوص حيطه صلاحيت كميسيون اصل نود 1366/10/23
استعلام در خصوص شمول نظارت سازمان حسابرسي بر بنياد مستضعفان 1366/06/19
استعلام در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1365/10/11
استعلام در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1365/07/15
استعلام در خصوص قانون انحلال سازمان پيشاهنگي كشور 1365/02/16
استعلام در خصوص مطالبه بهره و خسارت ديركرد بر مبناي موافقت نامه مورخ بهمن 1353 برابر با 23 فوريه 1957 با كميسارياري انرژي اتمي فرانسه 1365/02/09
استعلام در خصوص ماده 7 قانون معادن مصوب خرداد ماه 1362 1364/06/04
استعلام در خصوص عملكرد غير قانوني وزارت مسكن و شهرسازي 1364/04/25
استعلام در خصوص صلح دعاوي دولتي 1364/04/19
استعلام در خصوص صلح دعاوي دولتي‌ 1364/04/19
استعلام در خصوص ارجاع به داوري پيش‌بيني شده در قراردادهاي بين‌المللي منعقده بين ايران و ساير كشورها (مصوب مجلس شوراي اسلامي) 1363/12/07
استعلام در خصوص ملاك مغايرت مصوبات مجلس با شرع 1363/10/11
استعلام در خصوص معناي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي 1363/07/02
استعلام در خصوص آموزش و پرورش رايگان 1363/05/17
استعلام در خصوص درخواست تغيير آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان 1362/12/16
استعلام در خصوص اعطاي صلاحيت تصميم‌گيري به شوراهاي عالي دولتي 1362/08/04
استعلام در خصوص اختلاف در رابطه بين هيئت‌هاي بازسازي و ديوان عدالت اداري 1362/07/12
استعلام در خصوص اصول هفتاد و سوم و نود و چهارم قانون اساسي 1362/05/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مطابقت مصوبه مجلس خبرگان با قانون اساسي 1362/05/12
استعلام در خصوص جايگاه قانوني ستاد انقلاب فرهنگي‌ 1362/04/08
استعلام در خصوص اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي 1361/12/10
استعلام در خصوص تأسيس وزارتخانه تحت نظر مجتهد 1361/12/09
استعلام در خصوص درخواست انطباق آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دِين) با قانون اساسي و شرع‌ 1361/10/06
استعلام در خصوص ماهيت جمعيت هلال احمر و درآمدهاي آن 1361/09/22
استعلام در خصوص درخواست بررسي ترجمه مستندات روايي قانون اساسي 1361/02/27
استعلام در خصوص لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب شوراي انقلاب‌ 1361/01/22
استعلام در خصوص حيطه صلاحيت مجلس در تحقيق و تفحص 1361/01/17
استعلام در خصوص اختيارات ستاد مشترك ارتش 1360/12/20
استعلام در خصوص قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري‌ جمهوري اسلامي 1360/12/20
استعلام در خصوص صلاحيت هيئت وزيران و مجلس 1360/11/08
استعلام در خصوص بلاتكليفي اشخاصي كه به صورت غيررسمي معاملات زمين و مسكن انجام داده‌اند 1360/11/01
استعلام در خصوص لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خسارت دير كرد مصوب شوراي انقلاب‌ 1360/09/18
استعلام در خصوص ماده يك قانون ملي شدن بانكها مصوب شوراي انقلاب‌ 1360/08/28
استعلام در خصوص امكان مشاركت بانك ملي در تأسيس يك شعبه بانك در خارج از كشور 1360/07/19
استعلام در خصوص نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (استعلام مركز اسناد) 1360/06/28
استعلام در خصوص نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي (استعلام مركز اسناد) 1360/06/28
استعلام در خصوص امكان بكارگيري موقت كارشناسان خارجي بدون تصويب مجلس 1360/05/14
استعلام در خصوص اصل هشتاد و دوم قانون اساسي 1360/05/14
استعلام در خصوص استعفاي نماينده مجلس به دليل پذيرش شغل ديگر 1360/03/27
استعلام در خصوص امكان نمايندگي سهام سازمان صدا و سيما در شركت‌ها توسط كاركنان آن سازمان 1360/02/09
استعلام در خصوص لزوم مطابقت قوانين و مقررات قبل از انقلاب با شرع 1360/02/08
استعلام در خصوص حيطه اختيارات فرماندهي كل قوا 1360/02/08
استعلام در خصوص ثبت شركت خارجي با مشاركت طرف ايراني 1360/02/03
استعلام در خصوص امكان ثبت شركت خارجي در ايران 1360/02/02
استعلام در خصوص امكان انعقاد قرارداد ميان وزارتخانه با شركت خارجي بدون تصويب مجلس 1360/01/20
استعلام در خصوص امكان انعقاد قرارداد ميان بانك ملي با يك شركت خارجي بدون تصويب مجلس 1360/01/20
استعلام در خصوص اصول پنجاه و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌ 1360/01/20
استعلام در خصوص اصل يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي 1359/12/21
استعلام در خصوص امكان جمع سمت نمايندگي مجلس با سرپرستي سازمان اوقاف 1359/12/21
تعداد كل رديف : 108 
v  >21<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-