عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان 1392/11/09
استعلام در خصوص ماده واحده تشكيلات شوراي نگهبان مصوب 1377 1391/11/11
استعلام در خصوص مرجع امور روانشناسي در كشور 1391/09/07
استعلام در خصوص مرجع وضع و بررسي استانداردهاي بهداشتي 1391/05/12
استعلام در خصوص معافيت مالياتي سازمان صنايع دفاع 1391/02/05
استعلام در خصوص وضعيت قانوني اشخاص داراي تابعيت مضاعف 1390/12/27
استعلام در خصوص تأثير آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 1383/11/07
استعلام در خصوص صلاحيت شوراي شهر جهت تعيين عوارض 1383/04/14
استعلام در خصوص صلاحيت رئيس مجلس در صورت صدور مصوبه هيئت وزيران مبني بر تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور 1382/01/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با اصل 127 قانون اساسي 1380/07/05
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با قانون اساسي 1380/02/18
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/09/03
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1379/03/04
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/03/04
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/02/11
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1379/01/16
استعلام در خصوص ماليات بر درآمد موقوفات خاص در نامه سازمان اوقاف و امور خيريه مورخ 78/02/12 1378/06/27
استعلام در خصوص برداشت شوراي نگهبان از طرح تقسيم استان خراسان 1378/06/21
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1378/04/07
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي 1377/12/03
استعلام در خصوص درخواست بررسي لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب شوراي انقلاب از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1377/09/18
استعلام در خصوص علت رد صلاحيت يكي از نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان رهبري 1377/09/11
استعلام در خصوص درخواست اظهارنظر شرعي صريح در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري 1376/04/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 44 و 53 قانون اساسي 1376/03/10
استعلام در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي 1375/08/19
استعلام در خصوص صلاحيت هيئت وزيران در تصويب آيين‌نامه 1375/08/02
استعلام در خصوص زمان افتتاح مجلس 1375/03/07
استعلام در خصوص لزوم استعفاي شهرداران مناطق شهري جهت كانديداتوري نمايندگي مجلس 1374/11/15
استعلام در خصوص صلاحيت مجلس نسبت به تقنين در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1374/06/26
استعلام در خصوص درخواست بررسي لايحه قانوني حفظ امنيت اجتماعي‌ از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1374/06/20
استعلام در خصوص درخواست اصلاح قانون و تأكيد بر عدم شمول اراضي موات بر اراضي موقوفه 1374/06/15
استعلام در خصوص شمول قوانين مربوط به آب و اراضي نسبت به موقوفات 1374/06/11
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 125 و 139 قانون اساسي 1374/05/18
استعلام در خصوص امكان تأييد گزينشي پيروان حضرت يحيي (ع) 1374/04/22
استعلام در خصوص حدود صلاحيت نماينده ويژه رئيس جمهور 1374/01/16
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي 1373/12/20
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1373/09/16
استعلام در خصوص استفسار در مورد شمول اصل 35 بر مراجعي غير از دادگاه 1373/04/29
استعلام در خصوص نهاد متناظر شوراي نگهبان در ساير كشورها 1373/03/25
استعلام در خصوص عضويت غير وزير در كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي 1372/11/06
استعلام در خصوص استمرار اشتغال نمايندگان مجلس در مشاغل آموزشي دانشگاهي 1371/06/01
استعلام در خصوص نقض قوانين دائم توسط قوانين بودجه سالانه 1370/12/28
استعلام در خصوص درخواست اصلاح قانون از شوراي نگهبان 1370/12/27
استعلام در خصوص امكان تأييد گزينشي افراد وابسته يا همفكر به برخي از گروه‌ها، مسلكها و فِرَق مذهبي‌ 1370/08/13
استعلام در خصوص توضيح در مورد طرح قانوني نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت‌ 1370/03/04
استعلام در خصوص ضرورت بررسي شرعي قوانين قابل اجراي رژيم گذشته 1369/10/09
استعلام در خصوص تفسيري بودن برخي از نظرات شوراي نگهبان 1369/10/06
استعلام د ر خصوص اصل يكصد و هشتم قانون اساسي 1369/07/09
استعلام در خصوص جايگاه قانوني كميته امداد امام خميني (ره) 1368/09/22
استعلام در خصوص نحوه وضع قانون در خصوص بنياد مستضعفان و جانبازان 1368/09/22
تعداد كل رديف : 108 
v  >321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-