عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان 1392/11/09
استعلام در خصوص ماده واحده تشكيلات شوراي نگهبان مصوب 1377 1391/11/11
استعلام در خصوص مرجع امور روانشناسي در كشور 1391/09/07
استعلام در خصوص مرجع وضع و بررسي استانداردهاي بهداشتي 1391/05/12
استعلام در خصوص معافيت مالياتي سازمان صنايع دفاع 1391/02/05
استعلام در خصوص وضعيت قانوني اشخاص داراي تابعيت مضاعف 1390/12/27
استعلام در خصوص تأثير آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 1383/11/07
استعلام در خصوص صلاحيت شوراي شهر جهت تعيين عوارض 1383/04/14
استعلام در خصوص صلاحيت رئيس مجلس در صورت صدور مصوبه هيئت وزيران مبني بر تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور 1382/01/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با اصل 127 قانون اساسي 1380/07/05
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با قانون اساسي 1380/02/18
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/09/03
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1379/03/04
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/03/04
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1379/02/11
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي 1379/01/16
استعلام در خصوص ماليات بر درآمد موقوفات خاص در نامه سازمان اوقاف و امور خيريه مورخ 78/02/12 1378/06/27
استعلام در خصوص برداشت شوراي نگهبان از طرح تقسيم استان خراسان 1378/06/21
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1378/04/07
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي 1377/12/03
تعداد كل رديف : 108 
v  >654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-