شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان بكارگيري موقت كارشناسان خارجي بدون تصويب مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/03 استعلام اشخاص  
1360/05/14 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 82
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-