شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام د ر خصوص اصل يكصد و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/07/08 استعلام اشخاص  
1369/07/09 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-