شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص اصل يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/17 استعلام اشخاص  
1359/12/21 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 128
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-