شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/02/20 استعلام اشخاص  
1379/03/04 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 4
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1378/12/21 مصوبه هيأت وزيران  
<<< عناوين مرتبط >>>
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 40 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-