شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص لزوم استعفاي شهرداران مناطق شهري جهت كانديداتوري نمايندگي مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/11/12 استعلام اشخاص  
1374/11/15 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 99
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-