شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص ماده واحده تشكيلات شوراي نگهبان مصوب 1377

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/11/07 استعلام اشخاص  
1391/11/11 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 4 - 91 - 99
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-