شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص حيطه صلاحيت مجلس در تحقيق و تفحص

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/26 استعلام اشخاص  
1361/01/17 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 26 - 76 - 84 - 57 - 88
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-