موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1381/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح تبصره (2) ماده (13) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1381/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت مادرتخصصي صنايع دفاع 1381/09/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) 1381/07/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1381/07/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور 1381/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (11) اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران 1381/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (18) اساسنامه بانك صنعت و معدن 1381/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1381/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي 1381/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 1380/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1380/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني 1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح بند (الف) ماده (8) اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران 1380/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري 1380/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون 1380/07/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه بانك صنعت و معدن 1380/06/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان امور مالياتي كشور 1380/04/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني 1380/03/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1380/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1380/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران 1380/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/10/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/09/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1379/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران 1379/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1379/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه‌هاي مؤسسات «جهاد توسعه»، «جهاد نصر» و «جهاد استقلال» 1379/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك 1379/03/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1379/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تماب) 1379/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقات شهرسازي و معماري 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح ماده (5) اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات 1378/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 1378/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1378/08/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (15) اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 1378/05/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران 1378/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه صنايع پزشكي ايران 1378/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران 1378/04/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران 1378/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اصلاحيه تبصره ماده (22) اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1378/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1377/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران 1377/12/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان 1377/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختماني ورزشي 1377/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران 1377/08/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي 1377/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون 1377/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كشور 1377/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي 1377/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 1377/04/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي (فناوري) 1377/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1376/12/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1376/12/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 1376/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1376/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان 1376/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران 1376/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور 1376/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (5) اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1376/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان 1376/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري 1376/02/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش 1376/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري 1375/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان سمنان 1375/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان كردستان 1375/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان 1375/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كشور 1375/09/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه مواد (12)، (14) و (15) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي 1375/07/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1375/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي 1375/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (7) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي 1375/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه ماده (7) اساسنامه سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 1375/03/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت كشتيراني مشترك ايران و پاكستان 1375/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) 1374/12/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران 1374/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح آيين‌نامه نحوه اداره صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن 1374/08/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران 1374/08/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (سهامي خاص) 1374/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) 1374/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه‌هاي شركت‌هاي «حمل‌ونقل جمهوري اسلامي ايران» و «حمل‌ونقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران» 1374/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني 1374/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاريهاي خارجي ايران 1373/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان 1373/10/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي ورزشي 1373/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان جهاد استان 1373/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان كشاورزي استان 1373/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشاورزي 1373/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه‌هاي كشور 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي كيش 1373/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1373/03/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه اصلاحي شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور 1372/08/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي طيور كشور 1372/07/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان 1371/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 1371/12/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 517  
v  >654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-