شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان صنايع كوچك ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/01/08 مصوبه هيات وزيران  
1380/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1380/02/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-