شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقات شهرسازي و معماري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/11/13 مصوبه هيات وزيران  
1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/12/23 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-