شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/12/25 مصوبه هيات وزيران  
1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1382/01/27 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1382/02/07 جدول تطبيقي  
1382/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/03/12 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-