شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/07/29 مصوبه هيات وزيران  
1380/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1380/08/23 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-