موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111097654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1392/05/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور 1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1392/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي 1391/11/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 1391/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتورهوايي 1391/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1391/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو 1391/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران 1391/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي 1391/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران 1391/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت شهرك‌هاي كشاورزي 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1391/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور 1391/01/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1390/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق خدمات درماني 1390/07/3 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت غني‌سازي اورانيوم ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي البرز 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1389/11/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1389/11/03 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 1389/08/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1389/08/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه برخي از شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي 1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1389/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي 1389/04/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون 1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1389/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي اروند (آبادان - خرمشهر) 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي انزلي 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي ارسباران (جلفا) 1388/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1388/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون 1388/11/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) 1388/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 1388/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي 1388/07/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 542  
v  >111097654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-