شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه تبصره ماده (22) اساسنامه شركت دولتي پست بانك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/12/05 مصوبه هيات وزيران  
1378/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/02/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-