شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/11/27 مصوبه هيات وزيران  
1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/04/31 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1384/03/11 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-