شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/11/01 مصوبه هيات وزيران  
1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1383/01/20 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-