شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/08/21 مصوبه هيات وزيران  
1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/10/10 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-