شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ماده (5) اصلاحي اساسنامه سازمان عمران و بهسازي شهري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/02/17 مصوبه هيات وزيران  
1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/03/20 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-