شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/12/22 مصوبه هيات وزيران  
1381/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1381/02/08 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-