شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/08/23 مصوبه هيات وزيران  
1378/09/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/10/02 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-