شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/12/04 مصوبه هيات وزيران  
1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/01/09 متن نهايي اساسنامه  
1382/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 85 - 139
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1382/07/15 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
1382/12/27 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-