شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت سهامي حمل‌ و نقل جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/11/20 مصوبه هيات وزيران  
1381/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/01/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-