شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/06/27 مصوبه هيات وزيران  
1381/09/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 141
1381/09/27 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1381/10/07 جدول تطبيقي  
1381/10/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1381/10/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1381/10/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1381/10/28 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-